دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1382، صفحه 213-337 
5. مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران

صفحه 239-254

فاطمه عسگری؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی میرزا؛ سعیده مشکی زاده