همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول


علی علیزاده علی آبادی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

باکتری شناسی گیاهی

  • aalizadeh1340@yahoo.com
  • 02144787282

سردبیر


فاطمه سفیدکن استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

شیمی آلی

مدیر اجرایی


محمود نادری کارشناس ارشد- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

شیمی آلی

کارشناس نشریه


سمیه فکری قمی کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کارشناس نشریه


سعیده مشکی زاده کارشناس، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

  • meshki@rifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی


نجمه هادی بیداخویدی استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی

  • n_hadi1984@yahoo.com
  • 021-44787282

ویراستار ادبی نشریه


اصغر احمدی کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

زبان و ادبیات فارسی

  • ahmadi@rifr-ac.ir
  • 02144787282-5

تایپیست


حمیده کرمانی کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

  • kerman@rifr-ac.ir
  • 02144580282