بررسی اثر ژل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و کلرید کلسیم (CaCl2) در افزایش عمر پس از برداشت میوه کنار (Ziziphus mauritiana Lam.) در استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

2 دانشجوی دکترا، دانشگاه رازی کرمانشاه و مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

سفتی گوشت میوه یکی از مهمترین خصوصیات کیفی میوه کنار پیوندی (Ziziphus mauritiana Lam.) است. به‌منظور مطالعه تغییرات سفتی بافت میوه کنار از ژل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و کلرید کلسیم در افزایش عمر پس از برداشت میوه، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادمی با 4 تکرار و 6 تیمار (ژل آلوئه‌ورا 50، 75 و 100 درصد و کلرید کلسیم 5/0، 1 و 5/1 درصد) به همراه شاهد در استان بوشهر انجام شد. بدین منظور میوه‌ها پس از برداشت و شستشو به مدت 5 دقیقه تحت‌ تأثیر تیمارها قرار گرفتند و میوه‌های تیمار شده به مدت 3 هفته در دمای 7 درجه سانتی‌گراد نگهداری و درصد کاهش وزن، میزان مواد جامد محلول کل و درصد سفتی بافت میوه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌های آماری از تجزیه واریانس نشان داد که کمترین مقدار درصد کاهش وزن میوه در تیمار کلرید کلسیم 1% با مقدار 3/1% و بیشترین درصد کاهش وزن مربوط به تیمار شاهد بود. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 1% حکایت از آن داشت که بیشترین سفتی بافت مربوط به تیمار کلرید کلسیم 5/1% بود که با بقیه تیمارها اختلاف معنی‌داری را نشان داد. کمترین TSS (22/15%) مربوط به ژل آلوئه‌ورا 75% و کلرید کلسیم 1% و بالاترین TSS مربوط به تیمار شاهد (22/18%) بود.

کلیدواژه‌ها


- سدری، م.ح.، توشیخ، و.، کوهسار بستانی، م. و سدری، س.، 1384. بررسی تأثیر غلظت و زمان محلول‌پاشی کلرید کلسیم بر عملکرد، کیفیت و ماندگاری میوه توت‌فرنگی در دو شرایط نگهداری. چکیده مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران، 6-9 شهریور: 154.

- فرار، ن. و کرمپور، ف.، 1387. آفات، بیماری‌ها و روش‌های کنترل بیولوژیکی با استفاده از دشمنان طبیعی و سایر روش‌های سازگار زیست محیطی: 445-571. در: عصاره، م.ح.، (تدوین و تالیف). ویژگی‌های زیستی درختان کنار در ایران و معرفی سایر گونه‌های جنس Ziziphus. مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، 571 صفحه.

- قرایی، ث.، حسین‌پور استهباناتی، ا. و ابوطالبی، ع.ح.، 1388. اثر دمای انبار و کلروز کلسیم بر افزایش ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم سلوا. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان، رشت، 22-25 تیر: 300.

- وحدت، ش.، فتوحی قزوینی، ر. و قاسم‌نژاد، م.، 1388. تأثیر ژل آلوئه‌ورا در حفظ کیفیت میوه توت فرنگی. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه گیلان، رشت، 22-25 تیر: 299.

- Abass, M.F., AL-Niami, J.H. and AL-Ani, R.F., 1988. Some physiological characteristics of fruit of jujube (Zizyphus spina-christi willd) at different stages of maturity. Journal of Horticultural Science, 63:
337-340.

- Ahmed, M.J., Singh, Z. and Khan, A.S., 2009. Postharvest Aloe Vera gel-coating modulates fruit ripening and quality of ‘Arctic Snow’ nectarine kept in ambient and cold storage. International Journal of Food Science and Technology, 44(5): 1024-1033.

- Brown, G., Wilson, S., Boucher, W., Graham, B. and McGlasson, B., 1995. Effect of copper-calcium sprays on fruit cracking in sweet cherry (Prunus avium). Scientia Horticulturae, 62: 75-80.

- Castillo, S., Navarro, D., Zapata, P.J., Guillen, F., Valero, D., Serrano, M. and Martinez-Romero, D., 2010. Antifungal efficacy of Aloe vera in vitro and its use as a preharvest treatment tomaintain postharvest table grape quality. Postharvest Biology and Technology, 57(3): 183-188.

- Dang, K.T.H., Singh, Z. and Swinny, E.E., 2008. Edible coatings influence fruit ripening, quality and aroma biosynthesis in mango fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(4): 1361-1370.

- Luna-Guzmán, I. and Barrett, D.M., 2000. Comparison of calcium chloride and calcium lactate effectiveness in maintaining shelf stability and quality of fresh-cut muskmelons. Postharvest Biology and Technology, 19: 61-72.

- Martínez-Romero, D., Valero, D., Serrano, M. and Martínez, F., 1999. Effects of post-harvest putrescine and calcium treatments on reducing mechanical damage and polyamines and
abscisic acid levels during lemon storage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(12): 1589-1595.

- Martínez-Romero, D., Alburquerqu, N., Valverde, J.M., Guillén, F., Castillo, S., Valero, D. and Serrano, M., 2006. Postharvest sweet cherry quality and safety maintenance by Aloe vera treatment: a new edible coating. Postharvest Biology and Technology, 39: 93-100.

- Mignani, I., Greve, L.C., Ben-Arie, R., Stotz, H.U., Li, C., Shackel, K. and Labavitch, J., 1995. The effects of GA3 and divalent cations on aspects of pectin metabolism and tissue softening in ripening tomato per carp. Physiologia Plantarum, 93: 108-115.

- Morris, E.R., 1980. Physical probes of polysaccharide conformation and interaction. Food Chemistry, 6: 15-39.

- Pearson-Mims, C.H. and Lohr, V.I., 1990. Flouride injury to cut 'Samantha' rose may be reduced by pulsing with calcium nitrate. Hortscience, 25(10): 1270-1271.

- Poovaian, B.W., 1988. Molecular and cellular aspects of calcium action in plant. Hort science, 23(2):
267-271.

- Ramezanian, A., Rahemia, M. and Vazifehshenas, M.R., 2009. Effects of foliar application of calcium chloride and urea on quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruits. Scientia Horticulture, 121(2): 171-175.

- Rosca-Casian, O., Parvu, M., Vlase, L. and Tamas, M., 2007. Antifungal activity of Aloe vera leaves. Fitoteropia, 78(3): 219-222.

- Serrano, M., Valverde, J.M., Guillen, F., Castillo, S., Martinez-Roero, D. and Valero, D., 2006. Use of Aloe Vera gel coating preserves the functional properties of table grapes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(11): 3882-3886.

- Shamim, S., Ahmed, S.W. and Azhar, I., 2004. Antifungal activity of Allium, Aloe, and Solanum species. Pharmaceutical Biology, 42(7): 491-498.

- Stow, J., 1993. Effect of calcium ions on apple fruit softening during storage and ripening. Postharvest Biology and Technology, 3: 1-9.

- Valverde, J.M., Valero, D., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Castillo, S. and Serrano, M.A., 2005. Novel edible coating based on Aloe Vera gel tomaintain table grape quality and safety. Journal
of Agricultural and Food Chemistry, 53(20):
7807-7813.

- Van-Buren, J.P., 1979. The chemistry of texture in fruits and vegetables. Journal of Texture Studies, 10: 1-23.

- Wang, C.Y., Conway, W.S., Abbott, J.A., Kramer, G.F. and Sams, C.E., 1993. Postharvest infiltration of polyamines and calcium influences ethylene production and texture changes in ‘Golden Delicious’ apples. Journal of the American Society for Horticultural Science, 118(6): 801-806.