شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

3 کارشناس ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس‌آباد مغان

چکیده

این مقاله اولین مطالعه در ایران پیرامون شناسایی و تعیین کمّیت ترکیب‌های دارای خواص آنتی‌اکسیدانی در روغن دانه گیاه غذایی و دارویی کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) که از منطقه دشت مغان جمع‌آوری شده می‌باشد. نتایج بدست‌آمده به‌صورت میانگین در سه تکرار گزارش می‌شوند. در روغن دانه استخراج شده به روش سوکسله با استفاده از حلال هگزان درصد کل ترکیب‌های غیرصابونی شونده برابر با 36/2% اندازه‌گیری شد. شناسایی و تعیین کمّیت تعدادی از اجزای تشکیل‌دهنده ترکیب‌های غیرقابل صابونی‌شونده روغن که دارای خواص آنتی‌اکسیدانی می‌باشند نشان می‌دهد که مقدار 27/0% روغن مربوط به استرول‌ها بوده که غالب این دسته را بتاسیتوسترول 60%، کمپسترول 13% و استیگمااسترول 10% شامل می‌شود. همچنین محتوی پتانسیل خوبی از منبع 7% 5 اونااسترول می‌باشد. ترکیب استرولی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا با روغن بادام‌زمینی و روغن زیتون قابل‌مقایسه است. مقدار ppm93 در روغن، مجموع توکوفرول‌ها و توکوترینول‌ها اندازه‌گیری شد که این میزان بسیار به روغن زیتون نزدیک است و نیز غنی از ایزومر گاماتوکوفرول می‌باشد. این روغن غنی از بتا-کاروتن ppm 280 است که این میزان نزدیک به حداقل مقدار موجود در روغن پالم رنگبری نشده‌است. میزان کل ترکیب‌های فنولیک در روغن  ppm 61/86 ، بود که بسیار ناچیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها