ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر استخراج به‌ روش خیساندن و استخراج به کمک امواج مایکروویو بر میزان ترکیب‌های فنولی برگ‌های زیتون (Olea Europaea L.) واریته میشن با حلال‌های آب، متانول 80% و استون بود. عصاره متانولی در روش استخراج به کمک مایکروویو بیشترین میزان ترکیب‌های فنولی (13/0±385/211 میلی‌گرم معادل تانیک‌اسید در گرم عصاره) را به خود اختصاص داد. در مقایسه دو روش استخراج، عصاره‌های مایکروویوی در مورد هر سه حلال مورد آزمون کارایی استخراج بالاتری داشتند. در بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون، کمترین غلظت بازدارندگی (315 میکروگرم در میلی‌لیتر) و کمترین غلظت کشندگی (2500 میکروگرم در میلی‌لیتر) در برابر Staphylococcus aureus به‌ترتیب مربوط به عصاره استونی حاصل از روش مایکروویو و عصاره‌های متانولی در مورد هر دو روش استخراج بود. در مورد باکتری Escherichia coli کمترین میزان غلظت بازدارندگی، 625 میکروگرم در میلی‌لیتر بود و کمترین غلظت کشندگی (5000 میکروگرم در میلی‌لیتر) برای نابودی این باکتری در عصاره‌های آبی و متانولی استخراجی به کمک روش مایکروویو بدست آمد. در مورد Salmonella typhi کمترین غلظت بازدارندگی و کمترین غلظت کشندگی به‌ترتیب 315 و 10000 میکروگرم در میلی‌لیتر بود. بنابراین مشخص شد که S. typhi مقاومترین باکتری نسبت به عصاره‌ها بوده و در بیشتر موارد، عصاره‌های مایکروویوی نسبت به عصاره‌های استخراج شده با روش خیساندن، فعالیت ضدمیکروبی بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها