ترکیب‌های شیمیایی اسانس پونه‌سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، لرستان، ایران

2 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

پونه‌سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.) یکی از گونه‌های انحصاری جنس Nepeta در ایران است. این جنس دارای گونه‌های اسانس‌دار ارزشمندی است که تاکنون 79 گونه آن از ایران گزارش شده‌است که 39 گونه از آنها انحصاری ایران هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس پونه‌سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.) بود. بدین‌منظور این گیاه در تیرماه 1393 از منطقه کمندان واقع در شهرستان ازنا جمع‌آوری گردید. سرشاخه‌های گلدار گیاه پس از خشک شدن در محیط آزمایشگاه به روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) اسانس‌گیری شدند. ضمن محاسبه بازده اسانس ترکیب‌های تشکیل‌دهنده با استفاده از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC-MS) و محاسبه شاخص بازداری مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازده اسانس این گونه پونه‌سا نسبت به وزن خشک 95/0% است. 27 ترکیب در اسانس این گونه شناسایی شد که 8،1-سینئول (20.6%)، 4a-a،7-a،7a-a- نپتالاکتون (17.5%)، E-کاریوفیلن (15%)، ترپینن 4-اُل (6.2%) و لینالول (5.8%) ترکیب‌های عمده آن بودند.

کلیدواژه‌ها


- Adams, R.P., 1995. Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass Spectroscopy. Allured, Coral Stream, IL, 456p.

- Akhgar, M.R. and Moradalizadeh, M., 2012. Chemical composition of the essential oils from stems, flowers and leaves of Nepeta schiraziana Boiss. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(1): 28-34.

- Alim, A., Goze, I., Cetin, A., Atas, A.D., Cetinus, S.A. and Vural, N., 2009. Chemical composition and in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil of Nepeta nuda L. subsp. Albflora (Boiss.) gams. African Journal of Microbiology Research, 3(8): 463-467.

- Batooli, H. and Safaei-Ghomi, J., 2012. Comparison of essential oil composition of three Nepeta L. species from Kashan. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(1): 161-175.

- Batoli, H. 2003. Biodiversity and species richness of plant element in Qazaan reserve of Kashan. Pajouhesh & Sazandeghi, 61(4): 103

- Dabiri, M. and Sefidkon, F., 2003. Chemical composition of Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse oil from Iran. Flavor and Fragrance Journal, 18(3): 225-227.

- Dar, B.A., Ganai, B.A., Hassan, T. and Qurishi, M.A., 2012. Essential oil composition of Nepeta raphanorhiza Benth growing in Kashmir valley. Records of Natural Products, 6(1): 67-70.

- El-Moaty, H.I.A., 2010. Essential oil and iridoides glycosides of Nepeta septemcrenata Erenb. Journal of Natural Products (India), 3: 103-111.

- Garbic, M.L., Stupar, M., Vukojevic, J., Sokovic, M., Mišić, D., Grubišić, D. and Ristić, M., 2008. Antifungal activity of Nepeta rtanjensis essential oil. Journal of Serbian Chemical Society, 73(10): 961-965.

- Ghanadi, A., Aghazari, F., Mehrbani, M., Mohagheghzadeh, A. and Mehregan, I., 2003. Quantity and composition of the SDE prepared essential oil of Nepeta macrosiphon Boiss. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2(2): 103-105.

- Ghasemian, S., SafipoorAfshar, A., Motevalizadeh Kakhaki, A.R. and Dolatabadi, S., 2012. Antimicrobial activity and chemical composition of the essential oil of Nepeta glomerulosa Boiss. NCNPMP, Bojnoord. Iran, 26-27 September: 155.

- Hadian, J., Sonboli, A., Nejad Ebrahimi, S. and Mirjalili, M.H., 2006. Essential oil composition of Nepeta satureioides from Iran. Chemistry of Natural Compounds, 42(2): 175-177.

- Hassan, T., Dar, G.H. and Khuroo, A.A., 2011. Taxonomic status of Genus Nepeta L. (Lamiaceae) in Kashmir Himalaya, India. The Iranian Journal of Botany, 17(2): 181-188.

- Jamzad, Z., Harley, M.M., Simmonds, M.S.J. and Jalili, A., 2000: Pollen exine and nutlet surface morphology of the annual species of Nepeta L. (Lamiaceae) in Iran. 385-397, In: Harley, M. M., Morton, G. M. & Blackmore, S. (eds.), Pollen and Spores: Morphology and Biology. -Royal Botanic Gardens, Kew, London, 567p.

- Jamzad, M., 2012. Flora of Iran, No. 76: Lamiaceae. Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, 1072p.

- Jamzad, Z., Mirza, M. and Sefidkon, F., 2006. Chemical composition of the essential oil of five Iranian Nepeta species (N. crispa, N. mahanensis, N. ispahanica, N. eremophila and N. rivularis). Flavor and Fragrance Journal, 21: 764-767.

- Khalighi-Sigaroodi, F., Ahvazi, M., Ebrahimzadeh H. and Rahimifard, N., 2013. Chemical composition of the essential oil and antioxidant activities, total phenol and flavonoid content of the extract of Nepeta pogonosperma. Journal of Medicinal Plants, 4(48): 185-198.

- Koekdil, G., Kurucu, S. and Topcu, G., 1997. Chemical constituents of the essential oils of Nepeta italica L. and Nepeta sulfuriflora P.H. Davis. Flavor and Fargrance Journal, 12(1): 33-35.

- Jamzad, M., 2012. Flora of Iran, No. 76: Lamiaceae. Research Institute of Forest and Rangelands.

- Jamzad, Z., Mirza, M. and Sefidkon, F., 2006. Chemical composition of the essential oil of five Iranian Nepeta species (N. crispa, N. mahanensis, N. ispahanica, N. eremophila and N. rivularis). Flavor and Fragrance Journal, 21: 764-767.

- Mahboubi, M., Kazempour, N., Ghazian, F. and Taghizadeh, M., 2011. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activity of Nepeta persica Boiss. essential oil. Herba Polonica, 57(1): 62-71.

- Mehrabani, M., Asadipour, A. and Saberamoli, S., 2004. Chemical constituents of the essential oil of Nepeta depauperata Benth. from Iran. Daru, 12(3): 98-100.

- Mojab, F., Nickavar, B. and Hoodhdar Tehrani, H., 2009. Essential oil analysis of Nepeta crispa and N. menthoides from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(1): 43-46.

- Mothana, R.A., 2012. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil of Nepeta deflersiana growing in Yemen. Records of Natural Products, 6(2), 189-193.

- Mozaffarian, V., 2013. Indentification of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Farhang Moaser. Tehran. Iran, 1350p.

- Nezhadali, A., Masrornia, M., Bari, H., Akbarpour, M., Joharchi, M.R. and Nakhaei-Moghadam, M., 2011. Essential oil composition and antibacterial activity of Nepeta glomerulosa Boiss. from Iran. Journal of Essential oil Bearing Plants, 14(2): 241-244.

- Nori-Shargh, D. and Baharvand, B. 2005. The volatile constituents of Nepeta elymaitica Bornm. from Iran. Journal of Essential Oil Research, 17(3): 329-330.

- Nori-Shargh, D., Baharvand, B., Raftari, S. and Deyhimi, F., 2006. The volatile constituents analysis of Nepeta kotchi Boiss. from Iran. Journal of Essential Oil Research, 18(3): 237-238.

- Rather, M.A., Hassan, T., Dar, B.A., Shawl, A.S., Qurishi, M.A. and Ganai, A., 2012. Essential oil composition of Nepeta raphanorhiza Benth. growing in Kashmir valley. Records of Natural Products, 6(1): 33-38.

- Ricci, E.L., Toyama, D.O., GuilardiLago, J.H., Romoff, P. and Kirsten, T.B., 2010. Anti-nociceptive and anti-inflammatory actions of Nepeta cataria L. var. citriodora (Becker) Balb. essential oil in mice. Journal of the Health Sciences Institute, 28(3): 289-293.

- Rustaiyan, A., Jamzad, M., Masoudi, S. and Ameri, N., 2006. Volatile constituents of Nepeta hellotropifolia Lam., Mentha Mozaffarianii Jamzad and Ziziphora persica Bunge. three Labiatae herbs growing wild in Iran. Journal of Essential oil Research, 18: 348-351.

- Safaei-Ghomi, J., Bamoniri, A., Haghani, M. and Batooli, H., 2006. Essential oil composition of Nepeta gloeocephala Rech. F. from Iran. Journal of Essential oil Research, 18(16): 635-637.

- Salehi, P., Sonboli, A. and Allahyari, L., 2007. Antibacterial and antioxidant properties of the essential oil and various extracts of Nepeta ispahanica from Iran. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 10(4): 324-331.

- Sefidkon, F. and Akbarinia, A., 2003. Essential oil composition of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi from Iran. Journal of Essential Oil Research, 15(5): 327-328.

- Sefidkon, F., Jamzad, Z. and Mirza, M., 2006. Chemical composition of the essential oil of the Iranian Nepeta species (N. crispa, N. mahanensis, N. ispahanica, N. eremophila and N. rivularis). Flavour and Fragrance Journal, 21(5): 764-767.

- Sonboli, A., Gholipour, A., Yousefzadh, H. and Mojarrad, M., 2009. Antimicrobial activity and composition of the essential oil of Nepeta menthoides from Iran. Natural Product Communicatios, 4(2): 283-286.

- Sonboli, A., Salehi, P. and Allahyari, L., 2005. Essential oil composition of Nepeta involucrate from Iran. Chemistry of Natural Compounds, 41(6): 683-685.