حساسیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer) نسبت به عصاره چند گیاه در آزمایشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، ایران

2 دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، ایران

چکیده

پسیل معمولی پسته با نام علمیAgonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae)، به‌عنوان یکی از مهمترین آفات باغ‌های پسته ایران شناخته شده‌است. روش‌های مختلفی مثل استفاده از آفت‌کش‌ها برای کنترل این آفت استفاده شده‌است، اما به دلیل خطرات زیست محیطی و محافظت از منابع طبیعی به‌خصوص در مدیریت سیستم‌های آب و خاک و استفاده از زنجیره غذایی استفاده از روش‌های دیگر ضروریست. در سال‌های اخیر، استفاده از عصاره‌های گیاهی به دلیل خواص حشره‌کشی که دارند برای کنترل آفات مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق تأثیر عصاره‌های اتانولی گیاه آویشن، رزماری، کرچک و تلخه‌بیان روی سن پنجم پورگی پسیل در دمای ºC2±26 و رطوبت نسبی 5±65% و دوره نوری 16: 8 (روشنایی: تاریکی) ارزیابی شد. در آزمایش‌های زیست‌سنجی دیسک‌های برگی در غلظت‌های مختلف عصاره‌ها با استفاده از برج پاشش روی پوره‌های سن پنجم پسیل پسته پاشیده شد و آب مقطر و اتانول به‌عنوان شاهد مورد استفاده قرار‌گرفت و 36 و 72 ساعت بعد از تیمار کردن مرگ و میر محاسبه شد. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار انجام شد. غلظت کشنده 50% برای عصاره‌های آویشن، رزماری، کرچک، گل تلخه‌بیان و برگ تلخه‌بیان در 36 ساعت پس از تیمار به‌ترتیب 642/386، 207/322، 338/314، 127/25 و 367/94 گرم بر لیتر) محاسبه شد. براساس این نتایج عصاره گل و برگ گیاه تلخه‌بیان در مقایسه با سایر عصاره‌ها روی آفت مؤثرتر است و می‌تواند به‌عنوان گزینه پیشنهادی از میان عصاره‌های بررسی شده مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


- Abbott, W.S.A., 1925. A method of comparing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18(2): 265-267.

- Akhtar, Y. and Isman, M.B., 2004. Comparative growth inhibitory and antifeedant effect of plant extracts and pure allelochemicals on four phytophagous insect species. Journal of Applied Entomology, 128: 32-38.

- Alizadeh, A., Talebi, K., Hosseininaveh, V. and Ghadamyari, M., 2011. Metabolic resistance mechanisms to phosalone in the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hem: Psyllidae). Pesticide Biochemistry and Physiology, 101(2):
59-64.

- Al-mazra’awi, M.S. and Ateyyat, M., 2009. Insecticidal and repellent activities of medicinal plant extracts against sweet potato whitefly, Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) and its parasitoid Eretmocerus mundus (Hym.: Aphelinidae). Journal of Pest Science, 82(2): 149-154.

- de Assis Junior, E.M., dos Santos Fernandes, I.M., Santos, C.S., de Mesquita, L.X., Pereira, P.A., Maracajá, P.B. and Soto-Blanco, B., 2011. Toxicity of castor bean (Ricinus communis) pollen to honeybees. Agriculture, Ecosystems and Environment, 141: 221-223.

- Dimock, M.B. and Renwick, J.A.A., 1991. Oviposition by flied populations of Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae) deterred by extract of a wild crucifer. Environmental Entomoloogy, 20(3): 802-806.

- Hassan, S.A. and Van de Veire, M., 2004. Compatibility of pesticides with biological control agents: 129-147. In: K.M. Heinz, M.P. Parella, and R.M. van Driesche. (Eds.). Biocontrol in Protected Culture. Batavia, IL, USA: Ball, 560p.

- Hummelbrunner, L.A. and Isman, M.B., 2001. Acute, sublethal, antifeedant and synergic effects of monoterpenoid essential oil compounds on the tobacco cutworm, Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2): 715-720.

- Irannejad, M.K., Samih, M.A., Talebi Jahromi, K. and Alizadeh, A., 2012. The Effect of some pesticides and plant extracts on functional response of Chrysoperla carnea (Stephens) to different densities of Agonoscena pistaciae. Journal of Plant Protection (Agricultural Science and Technology), 26(3): 316-326.

- Irannejad, M.K., 2010. The side-effects of several insecticides and plant extracts on green lacewing Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) under laboratory conditions. M.Sc. Thesis of Agricultural Entomology, Vali-e-Asr University: 146.

- Jafarbeigi, F., Samih, M.A., Zarabi, M. and Esmaeily, S., 2012. The effect of some herbal extracts and pesticides on the biological parameters of Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) pertaining to tomato grown under controlled conditions. Journal of Plant Protection Research, 52(4): 391-396.

- Mahdavi Arab, N., Ebadi, R., Hatami, B. and Talebi Jahromi, K., 2008. Insecticidal effects of some plant extracts on Callosobruchus maculatus F. under laboratory condition and Laphigma exigua H. in greenhouse. JWSS Isfahan University of Technology, 11(42): 221-234.

- Mandal, Sh., 2010. Exploration of larvicidal and adult emergence inhibition activities of Ricinus communis seed extract against three potential mosquito vectors in Kolkata, India. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 3(8): 605-609.

- Mehrnejad, M.R., 2001. The current status of pistachio pest in Iran. Cahiers Options Méditerranéennes, 56: 315-322.

- Negahban, M. and Moharramipour, S., 2007. Fumigant toxicity of Eucalyptus intertexta, Eucalyptus sargentii and Eucalyptus camaldulensis against stored-product beetles. Journal of Applied Entomology, 131(4): 256-261.

- Negahban, M., Moharramipour, S. and Sefidkon, F., 2007. Fumigant toxicity of essential oil from Artemisia sieberi Besser against three stored-product insects. Journal of Stored Products Research, 43(2): 123-128.

- Omidbaigi, R., 2008. Production and Processing of Medicinal Plants (Vol 3). Beh Nashr Publication, 397p.

- Pascual-villalobos, M.J. and Robledo, A., 1998. Screening for anti-insect activity in Mediteranean plants. Industrial Crops and Products, 8(3): 183-194.

- Pavela, R., 2004a.The effect of ethanol extracts from plants of the family Lamiaceae on Colorado potato beetle adults (Leptinotarsa decemlineata Say). National Academy Science Letters, 27: 195-203.

- Pavela, R., 2004b. Insecticidal activity of certain medicinal plants. Fitoterapia, 75(7-8): 745-749.

- Pavela, R., 2005. Insecticidal activity of some essentials oils against larva of Spodoptera littoralis. Fitoterapia, 76: 691-696.

- Pavela, R., 2006. Insecticidal activity of essential oils against cabbage aphid Brevicoryne brassicae.Journal of Essential Oil Bearing Plants, 9: 99-106.

- Pavela, R., 2007. Possibilities of botanical insecticide exploitation in plant protection. Pest Technology, 1: 47-52.

- Robertson, J.L. and Preisller, H.K., 1992. Pesticide Bioassays with Arthropods. CRC Press, USA, 125p.

- Sadeghzadeh, L., Sefidkon, F. and Owlia, P., 2006. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Zataria multiflora. Pajohesh and Sazandeghi in Natural Resource 71: 52-56

- Samih, M.A., Alizadeh, A. and Saberi Riseh, R., 2005. Pistachio pests and diseases in Iran and their IPM. Jahad Daneshgahi-Tehran, 301p.

- Sertkaya, E., Kaya, K. and Soylu, S., 2010. Chemical compositions and insecticidal activities of the essential oils from several medicinal plants against the cotton whitefly, Bemisia tabaci. Asian Journal of Chemistry, 22(4): 2982-2990.

- Talebi-Jahromi, K., 2011. Pesticides Toxicology. University of Tehran, Tehran, 507p.

- Viana Ramos, M., Pavia Banderia, G., Teixeria de Freitas, C., Nogueira, N., Alencar, N., Sousa, P. and Carvalho, A., 2006. Latex constituents from Calotropis procera (R.Br.) display toxicity upon egg hatching and larvae of Aedes aegypti (Linn.). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 101: 503-510.

- Vogel, I., Furniss, B.S. and Smith, P.W., 1978. Text Book of Practical Organic Chemistry. Longman Scientific & Technical, 1371p.

- Wang, Y.J., Zhou, D.M., Sun, R.J., Cang, L. and Hao, X.Z., 2006. Cosorption of zinc and glyphosate on two soils with different characteristics. Journal of Hazardous Materials, 137: 76-82.

- Wheeler, D.A. and Isman, M.B., 2001. Antifeedant and toxic activity of Trichilia americana extract against the larvae of Spodoptera litura. Entomologia Experimentaliset Applicata, 98: 9-16.

- Zhao, B., Grant, G.G., Langevin, D. and Mac Donald, L., 1998. Deterring and inhibiting effects of quinolizidine alkaloids on spruce budworm (Lepidoptera: Tortricidae) oviposition. Environmental Entomology, 27: 984-992.