بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamond

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع- بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس حاصل از سرشاخه گیاه مرتعی و بومی کزل Diplotaenia damavandicaMozaffarianHudge & Lamond که از منطقه لار - لواسانات استان تهران جمع آوری شد، توسط دستگاهGC-MS مورد شناسایی قرار گرفتند. تعداد 19 ترکیب که در مجموع 78% ترکیبهای اسانس را شامل می شوند در اسانس کزل شناسایی گردیدند که در میان آنها ترکیبهای  (%11.3) b-Phellandrene, (%19.6)terpinolene, (%23.1) cis-b-ocimene, (%24) a-phellandrene بیشترین مقدار را شامل می شوند.

کلیدواژه‌ها


1- مظفریان، و ۱۳۷۹. فرهنگ نامهای گیاهان ایران، انتشارات فرهنگ معاصر. ۷۶۰ صفحه

2- میرزا، م.، سفید کن، ف. و احمدی، ل. ۱۳۷۵. اسانسهای طبیعی، استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد. انتشارات تحقیقات جنگلها و مراتع. ۲۰۵ صفحه

3- امین، غ. ۱۳۹۷، بررسی ترکیبهای شیمیایی گیاه Diplotaenia damavandica پایان نامه دکتری، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران.

4- Sandra, P. and Bicchi, C. 1987. Capillary Gas Chromatography in Essential Oil Analysis, Huethig Verlag.

5- Davies. N. W. 1990. Gas chromatographic retention indices of 5 monoterpenes and sesquiterpenss on methyl silicone and carbowax 20M phases. J. Chromatography. 503, 1-24.