نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • آرزمجو، الیاس بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]

ا

 • احمدی، شهلا مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • ایرج منصوری، عبدالرضا شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • ارزانی، حسین بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • اسدی، سعید مطالعه غنی‌سازی اسانس نعناع به‌وسیله شبیه‌سازی تقطیر چند جزئی پیوسته و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 283-295]
 • اسدپور، رحمان بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]
 • اسدی رحمانی، هادی تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش‌دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 470-481]
 • اسدی کاوان، ژیکا اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • اقتداردوست، مرضیه تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • اکبری، غلامعلی تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • اکبری، غلامعلی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • اکبری‌نیا، احمد استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده‌های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه‌های طبیعی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 376-385]
 • الهوردی، بهاره تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • امیدی، منصور تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 364-375]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • امیدبیگی، رضا اندازه‌گیری میزان ترکیبهای فنولی، کربوهیدراتهای محلول، کارتنوئیدها و عناصر معدنی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در جنوب‌غربی ایران [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 203-215]
 • امیدبیگی، رضا بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 113-119]
 • امید‌بیگی، رضا مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • امیرزرگر، اشرف تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 149-158]
 • امین، غلامرضا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • انوری، مرتضی بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]

ب

 • باباخانلو، پرویز مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • بیات، فریبا اثر زمان برداشت و خشک کردن طبیعی و مصنوعی پس از برداشت بر قابلیت نگهداری سیر سفید (Allium sativum L.) همدان [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 49-63]
 • باهرنیک، زهرا بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 193-202]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • بهادر، سمیه تأثیر عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 321-332]

پ

 • پیغمبری، سید‌علی تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 364-375]
 • پورهروی، محمدرضا استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • پیوندی، مریم تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L. [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 75-84]

ت

 • تیموری، مریم بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 193-202]
 • تیموری‌زاده، زریر مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • تهرانی‌فر، علی عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 261-271]

ج

 • جایمند، کامکار استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 547-555]
 • جعفری، محمد بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • جعفریان دهکردی، عباس بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • جعفری دینانی، نرگس بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • جهانسوز، محمد‌رضا بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 504-512]

ح

 • حاجبی، عبدالحمید بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]
 • حبیبی، زهره شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 228-243]
 • حجازیان، سیدحسن بررسی اثر ضد دردی بخش آبی عصاره گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن و مقایسه آن با بخش روغنی در موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 104-112]
 • حجازیان، سید حسن بررسی اثرتشدیدکنندگی عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula spica L.) بر زخم سالک در موش BALB/c [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 540-546]
 • حیدری، رضا بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای نیتریک اکسید توسط عصاره آنتوسیانینی میوه‌های شاه‌توت (L. Morus nigra)، توت‌فرنگی (Fragaria vesca L.) و توت‌سیاه (Morus alba L. Var. Nigra) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 120-128]
 • حیدری، مصطفی بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]

خ

 • خادمی، کریم مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • خیامی، مسعود بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای نیتریک اکسید توسط عصاره آنتوسیانینی میوه‌های شاه‌توت (L. Morus nigra)، توت‌فرنگی (Fragaria vesca L.) و توت‌سیاه (Morus alba L. Var. Nigra) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 120-128]
 • خلفی، حسین تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]

د

 • دانشمندی، محمد‌شاهین بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد علف هرز دائمی Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 333-346]
 • درزی، محمدتقی تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 1-19]
 • دشتی رحمت‌آبادی، محمدحسین بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • دوازده امامی، سعید بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 504-512]
 • دوازده امامی، سعید تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 364-375]

ر

 • رجالی، فرهاد تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 1-19]
 • رحیمی، پریوش بررسی اثر مخلوط عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudatus L. بر تشکیل رگه‌های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک در مقایسه با لوستاتین [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 29-38]
 • رحیمی، شعبان مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • رحمتی، میترا بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]
 • رخشنده‌رو، فرشاد بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آبی و الکلی گزنه دو پایه (Urtica dioica L.) در حذف عامل ویروسی ایجاد‌ کننده موزائیک رُز در محیط کشت [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 403-413]
 • رزاز هاشمی، سیدرضا استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده‌های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه‌های طبیعی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 376-385]
 • رضایی، محمدباقر تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • رضایی، محمدباقر استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 547-555]
 • رضایی، مهدی تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • رضایی صدرآبادی، محمد بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • رفعتی، آذر تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L. [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 75-84]
 • روحبخش، علی اندازه‌گیری اثر مهاری عصاره‌ آبی هفت گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز به روش برون‌تنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 139-148]

ز

 • زمانی‌زاده، حمیدرضا بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آبی و الکلی گزنه دو پایه (Urtica dioica L.) در حذف عامل ویروسی ایجاد‌ کننده موزائیک رُز در محیط کشت [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 403-413]
 • زنبق، سمیرا بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • زند مقدم، احمد مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (Matricaria recutita L.) بر علائم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]

س

 • ساطعی، آرین اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • سالاری، حسن شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • سیحون، مرضیه تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • سرخیل، پانته‌آ تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 364-375]
 • سعیدی، کرامت‌الله اندازه‌گیری میزان ترکیبهای فنولی، کربوهیدراتهای محلول، کارتنوئیدها و عناصر معدنی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در جنوب‌غربی ایران [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 203-215]
 • سعیدی، کرامت‌الله بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 113-119]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 504-512]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تأثیر زمان برداشت و روش اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus vulgaris L. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 309-320]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده‌های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه‌های طبیعی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 376-385]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • سلطانی‌پور، محمدامین بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]

ش

 • شامی، راهله بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • شیرعلی، سالومه مقایسه تأثیر عصاره میوه سنجد و خمیر حنا با سولفادیازین نقره بر ترمیم زخم تجربی در رت [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 253-260]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر زمان برداشت و روش اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus vulgaris L. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 309-320]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]

ص

 • صداقتی، منصوره بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook. [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 581-588]

ط

 • طبایی عقدایی، سیدرضا استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 547-555]
 • طویلی، علی بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]

ظ

 • ظفری زنگنه، فریده تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 149-158]

ع

 • عبادی، تقی بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]
 • عبادی، محمّدتقی بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • عباسی، زهرا مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (Matricaria recutita L.) بر علائم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]
 • عباسپور، مجید تأثیر عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 321-332]
 • عبدلی، محمد تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • عبدلی، محمد تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • عزیزی، مجید بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد علف هرز دائمی Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 333-346]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]
 • عزیزی، مجید عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 261-271]
 • عسگری، صدیقه بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • عسگری، صدیقه بررسی اثر مخلوط عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudatus L. بر تشکیل رگه‌های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک در مقایسه با لوستاتین [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 29-38]
 • عسگری، فاطمه مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • عصاره، محمدحسن استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 547-555]
 • عصاره، محمدحسن بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook. [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 581-588]
 • عصاره، محمدحسن تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • عطارپور یزدی، محمدمهدی اثر ضد میکروبی عصاره Terminalia Catappa L. بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه آن با اثر آنتی‌بیوتیکهای منتخب [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 386-397]
 • علی‌آبادی فراهانی، حسین تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • علی‌آبادی فراهانی، حسین تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبیاری بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 414-428]
 • علی‌آبادی فراهانی، حسین تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • علامه، عبدالامیر تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • علی‌خواه اصل، مرضیه بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • علیزاده انارکی، کامبیز تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]

غ

 • غضنفری، طوبی تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • غنی، عسکر عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 261-271]

ف

 • فاطمی، فائزه تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • فتاحی بافقی، علی بررسی اثرتشدیدکنندگی عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula spica L.) بر زخم سالک در موش BALB/c [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 540-546]
 • فتاحی بافقی، علی بررسی اثر ضد دردی بخش آبی عصاره گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن و مقایسه آن با بخش روغنی در موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 104-112]
 • فتحی، الهام تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • فرهمند، آرمیتا شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • فلاح‌تفتی، حمید بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • فلاح‌نژاد، سمیه تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • فلوایی‌کوچک، نسیم‌سادات اثر ضد میکروبی عصاره Terminalia Catappa L. بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه آن با اثر آنتی‌بیوتیکهای منتخب [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 386-397]
 • فوقی، بهروز تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • فوقی، بهروز تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]

ق

 • قاضیان بیدگلی، فاطمه بررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس Artemisia aucheri Boiss. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 429-440]
 • قربانلی، مه‌لقا اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • قلاوند، امیر تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 1-19]
 • قمری‌زارع، عباس بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook. [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 581-588]
 • قنبری، احمد بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]
 • قوام عربانی، منصوره بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]

ک

 • کیارستمی، خدیجه بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook. [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 581-588]
 • کبیری، نجمه بررسی اثر مخلوط عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudatus L. بر تشکیل رگه‌های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک در مقایسه با لوستاتین [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 29-38]
 • کریمی، غلامرضا اندازه‌گیری اثر مهاری عصاره‌ آبی هفت گیاه دارویی بر فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز به روش برون‌تنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 139-148]
 • کریمی ترشیزی، محمد‌امیر مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • کریمی‌فر، محمدعلی مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • کسمتی، مهناز مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (Matricaria recutita L.) بر علائم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]
 • کلاردشت، مریم بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • کمالی‌نژاد، محمد اثر ضد میکروبی عصاره Terminalia Catappa L. بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه آن با اثر آنتی‌بیوتیکهای منتخب [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 386-397]

گ

 • گلی‌پور، مصطفی تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]

ل

 • لباسچی، محمدحسین تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • لباسچی، محمدحسین تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبیاری بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 414-428]

م

 • متین، ابوالقاسم تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • محبوبی، محدثه بررسی ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس Artemisia aucheri Boiss. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 429-440]
 • محزونی، پروین بررسی اثر مخلوط عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudatus L. بر تشکیل رگه‌های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک در مقایسه با لوستاتین [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 29-38]
 • محمودزاده پورناکی، عباس بررسی اثرتشدیدکنندگی عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula spica L.) بر زخم سالک در موش BALB/c [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 540-546]
 • مدرسی، امیر بررسی اثر ضد ویروسی عصاره آبی و الکلی گزنه دو پایه (Urtica dioica L.) در حذف عامل ویروسی ایجاد‌ کننده موزائیک رُز در محیط کشت [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 403-413]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • مدرس نجف‌آبادی، سید سعید ارزیابی تأثیر پودر برگ چریش (Azadirachta indica Adr. Juss.) و پودر برگ و مغز دانه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (Trogoderma granarium and Tribolium sp.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 513-527]
 • مدنی، حسین بررسی اثر مخلوط عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudatus L. بر تشکیل رگه‌های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک در مقایسه با لوستاتین [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 29-38]
 • مرادی، نوازالله بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]
 • مرتضی، الهام تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • مرتضی، الهام تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • میرزا، مهدی بررسی مقایسه‌ای ترکیبهای شیمیایی اسانس میوه و برگ گیاه Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 398-402]
 • میرزا، مهدی بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 193-202]
 • میرزا، مهدی استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • میرزا، مهدی تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L. [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 75-84]
 • میرشکاری، بهرام تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش‌دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 470-481]
 • میرمظفری رودسری، آرزو تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش‌دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 470-481]
 • مشکی‌زاده، سعیده استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 547-555]
 • مظاهری، داریوش بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 504-512]
 • معزّی، نوید مقایسه تأثیر عصاره میوه سنجد و خمیر حنا با سولفادیازین نقره بر ترمیم زخم تجربی در رت [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 253-260]
 • معزی، لیلا تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 149-158]
 • مقتدر، محمد شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • منصوری، صادق اثر ضد میکروبی عصاره Terminalia Catappa L. بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه آن با اثر آنتی‌بیوتیکهای منتخب [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 386-397]
 • مهدوی، سیدمجید بررسی اثر ضد دردی بخش آبی عصاره گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن و مقایسه آن با بخش روغنی در موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 104-112]
 • موسوی، سیدسعید بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]

ن

 • نادری، بهروز تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • نادری، غلامعلی بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • نادری حاجی‌باقرکندی، محمود استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • ناصری، محسن تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • نجابت، نیکو بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • نجف‌پور نوایی، مهردخت بررسی مقایسه‌ای ترکیبهای شیمیایی اسانس میوه و برگ گیاه Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 398-402]
 • نجف‌زاده ورزی، حسین مقایسه تأثیر عصاره میوه سنجد و خمیر حنا با سولفادیازین نقره بر ترمیم زخم تجربی در رت [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 253-260]
 • نصرتی، علی‌احسان اثر زمان برداشت و خشک کردن طبیعی و مصنوعی پس از برداشت بر قابلیت نگهداری سیر سفید (Allium sativum L.) همدان [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 49-63]
 • نیکخواه، الهام بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای نیتریک اکسید توسط عصاره آنتوسیانینی میوه‌های شاه‌توت (L. Morus nigra)، توت‌فرنگی (Fragaria vesca L.) و توت‌سیاه (Morus alba L. Var. Nigra) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 120-128]
 • نیکخواه، فروزان بررسی تأثیر زمان برداشت و روش اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus vulgaris L. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 309-320]
 • نگاری، عبدالکریم تأثیر عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 321-332]

و

 • ولدآبادی، سیدعلیرضا تأثیر قارچ میکوریز آربوسکولار (AMF)، کود P2O5 و دور آبیاری بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 414-428]
 • ولیزاده، ناهید مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]

ه

 • هوشیدری، فرحناز گیاهان دارویی استان کردستان [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 92-103]
 • هوشمندنیا، اشرف مقایسه اثر عصاره آبی و هیدروالکلی گل بابونه (Matricaria recutita L.) بر علائم قطع مصرف مرفین در حضور و غیاب تاموکسیفن [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 170-181]

ی

 • یادگاری، صادق بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • یارائی، رویا تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • یوسفی، مریم شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 228-243]