تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (IJMAPR) - واژه نامه اختصاصی