بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط‌های مختلف آنها بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط‌های آنها بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 23، در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 8 تیمار، شامل تیمارهای 1- در آن از گیاهان دارویی استفاده نشده بود، 2- حاوی 2% گیاه دارویی مرزه، 3- حاوی 2% گیاه دارویی کاکوتی، 4- حاوی 2% گیاه دارویی گزنه،
5- حاوی 2% مخلوط گیاهان دارویی مرزه و کاکوتی، 6- حاوی 2% مخلوط گیاهان دارویی مرزه و گزنه، 7- حاوی 2% مخلوط گیاهان دارویی کاکوتی و گزنه، 8- حاوی 2% مخلوط گیاهان دارویی مرزه، کاکوتی و گزنه؛ با 3 تکرار در هر تیمار و نیز 12 قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع با 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ی‌های لاین (W-36) به مدت 12 هفته از سن 25 تا 37 هفتگی آنها انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از گیاهان دارویی مختلف دارای اثرهای معنی‌داری بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ‌ها می‌باشد (05/0>p). حداکثر درصد تولید تخم‌مرغ، 622/86 و نیز حداکثر مقدار تولید توده‌ای، 497/47 گرم با استفاده از 2%گزنه بدست آمد. حداکثر وزن پوسته‌ی تخم‌مرغ 804/5 گرم و نیز بالاترین واحدها، 635/94 در گروه آزمایشی حاوی 2 % مرزه حاصل گشت. گروه آزمایشی حاوی 2% گزنه اثرهای مثبتی بر روی فراسنجه‌های بیوشیمیایی و درصد سلول‌های ایمنی خون نسبت به سایر گروه‌های آزمایشی داشت. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که استفاده از 2% گیاه دارویی گزنه در جیره‌های غذایی مرغ‌های تخم‌گذار دارای اثرهای مثبتی بر عملکرد و میزان فراسنجه‌های بیوشیمیایی و درصد سلول‌های ایمنی خون آنها در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها