بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 کارشناس ارشد، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استان مرکزی

3 کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

4 مربی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه اراک

چکیده

تانن پوست و جفت میوه بلوط ایرانی (Quercus persica Jaub. & Spach) با دو حلال متفاوت، اول با متانول و بعد با اتیل استات استخراج گردید و بعد اثر آنتی‌اکسیدانی آنها به‌طور جداگانه روی روغن نباتی خوراکی در مقایسه با آنتی‌اکسیدان سنتزی گریندوکس 117 به دو روش AOM و Rencimat بررسی شد. روش AOM در دمای 120 درجه سانتی‌گراد و جریان هوای 35/8 لیتر بر ساعت و روش Rencimat در دمای 110 درجه سانتی‌گراد و جریان هوای 20 لیتر بر ساعت انجام شد. مدت زمان مقاومت روغن از نظر پایداری بر حسب ساعت محاسبه گردید. زمان دوره القایی روغن آفتابگردان با اضافه کردن ppm 200 عصاره استخراج شده با متانول 90% از30/5 ساعت به 85/10 ساعت افزایش یافت و با افزایش ppm 200 عصاره استخراج شده با اتیل استات 99/99% این زمان به 9/10 ساعت افزایش پیدا کرد. دوره القایی روغن نباتی سویا با اضافه نمودن ppm 200 عصاره استخراج شده با متانول 90% از 9/5 ساعت به 87/8 ساعت افزایش یافت و با اضافه کردن ppm 200 عصاره استخراج شده با اتیل استات 99/99% به 73/8 ساعت افزایش یافت. در نمونه دیگری از روغن سویا دوره القایی با اضافه کردن ppm 200 مخلوطی از عصاره متانولی و اسید سیتریک خالص به نسبت 1:3 از 65/4 ساعت به 2/7 ساعت افزایش یافت و با اضافه نمودن ppm 200 مخلوطی از عصاره استخراج شده با اتیل استات و اسید سیتریک 1:3، مدت زمان القا به 15/7 ساعت افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها