بررسی کیفی کتیرای گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) در منطقه غرب استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

صمغ کتیرای سفید از مهمترین صمغ‌های گیاهیست که از ساقه گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) گرفته می‌شود. ایران مهمترین تولیدکننده کتیراست. امروزه کتیرا در صنایع مختلف ازجمله: دارویی، بهداشتی و غذایی مصارف جدید و متنوعی پیدا کرده‌است. از آنجا که ارزش‌گذاری اقتصادی کتیرا براساس کیفیت آن انجام می‌گیرد، مطالعه ترکیب‌های شیمیایی صمغ کتیرا و شناسایی رویشگاه‌های برتر گون ضروریست. در این تحقیق نمونه‌های کتیرای سفید از شش رویشگاه گون سفید در منطقه غرب استان اصفهان استحصال گردید و مهمترین ترکیب‌ها، کربوهیدرات‌ها، اسیدهای آمینه و عناصر معدنی تعیین و مقایسه شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که قند آرابینوز با متوسط 49/34% بیشترین مقدار قند موجود در صمغ کتیرا را داراست. در مجموع 9 نوع اسید آمینه شناسایی و اندازه‌گیری شد که در بین آنها اسیدهای آمینه هیدروکسی‌پرولین با متوسط 3/173 نانومول بر گرم بیشترین و متیونین کمترین مقدار را شامل شد. همچنین در بین عناصر اندازه‌گیری شده کلسیم و فسفر به‌طور میانگین به‌ترتیب 76/0% و 83/0% بیشترین درصد و عنصر نیتروژن با متوسط 06/0% کمترین درصد را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها