بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به منظور معرفی محیط کشت غوطه‎ور ‎مطلوب، جهت تولید بهینه بیومس میسلیومی و پلی‎ساکارید برون سلولی قارچ دارویی Ganoderma lucidum انجام گردید. اثر منابع مختلف کربن (قند گلوکز، قند لاکتوز و قند مالتوز)، غلظت منابع کربن (40، 50 و 60 گرم بر لیتر) و pH (5/3، 5/4 و 5/5) بر تولید میسلیوم و پلی‎ساکارید برون سلولی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی به اجرا در آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین تولید بیومس میسلیومی برابر با 588/8 گرم وزن خشک میسلیوم بر لیتر (g DW/l 588/8)، توسط قند مالتوز و کمترین بیومس میسلیومی توسط قند گلوکز برابر با g DW/l 953/4 بدست آمد. همچنین در بین منابع کربن، قند مالتوز با تولید g/l 551/1 بیشترین تولید پلی‎ساکارید‎ را داشته است و کمترین تولید پلی‎ساکارید‎ توسط قند لاکتوز با g/l 41/1 بدست آمد. بین غلظت‎های مختلف کربن بکار برده شده و همچنین pH محیط کشت از لحاظ تولید بیومس میسلیوم و پلی‌ساکارید اختلاف معنی‎دار‎ی مشاهده نشد. در پایان، با مقایسه ترکیب‌های مختلف بستر کشت غوطه‎ور‎ قارچ گانودرما مشخص شد که بهترین ترکیب برای تولید بیومس میسلیومی، قند مالتوز با غلظت 50 گرم در لیتر و 5/4=pH و بهترین ترکیب برای تولید پلی‎ساکارید‎ برون سلولی، قند مالتوز با غلظت 40 گرم در لیتر و 5/3=pH می‎باشد.

کلیدواژه‌ها