تأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانشیار، بخش تحقیقات زنبور عسل، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده

کنه واروا (Varroa destructor Anderson and Trueman)، مهمترین انگل خارجی زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera L.)، به‌حساب می‌آید. با توجه به گستردگی زنبور عسل اروپایی در سرتاسر دنیا، این کنه توانسته نگرانی زیادی را در بین زنبورداران به‌وجود آورد و موجب تهدید صنعت زنبورداری گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر، محاسبه مدت زمان لازم برای ایجاد مرگ و میر 50% (LT50) در جمعیت کنه واروا و زنبور عسل پس از شروع اسانس‌دهی با اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) می‌باشد. بدین منظور، کنه واروا و زنبور عسل اروپایی با چهار غلظت 87/1، 5/2، 12/3 و 75/3 میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس پونه کوهی در پتری‌دیش‌هایی به حجم 800 میلی‌لیتر تیمار شدند. میزان مرگ و میر کنه واروا و زنبور عسل هر دو ساعت یک‌بار، بدون باز شدن درب پتری‌دیش‌ها و تا زمان مرگ و میر کامل آنها به ثبت رسید. نتایج حاصل نشان داد که مقادیر LT50 محاسبه شده برای کنه واروا در غلظت‌های 87/1، 5/2، 12/3 و 75/3 میکرولیتر بر لیتر هوا به‌ترتیب 12/10، 11/8، 26/7 و 21/6 ساعت و برای زنبور عسل اروپایی 83/19، 56/19، 72/15 و 68/13 ساعت می‌باشد. این نتایج بیانگر سمّیت به‌مراتب شدیدتر اسانس پونه کوهی علیه کنه واروا در مقایسه با زنبور عسل اروپایی می‌باشد. بنابراین با تنظیم غلظت اسانس و زمان اسانس‌دهی، می‌توان از اسانس پونه کوهی به‌منظور کنترل کنه واروا استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها