شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی گونه برگ بو (.Laurus nobilis L) از دو منطقه مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

گونه برگ بو در اواخر اردیبهشت ماه 1377 از باغ ایستگاه تحقیقاتی نوشهر (استان مازندران) جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در آزمایشگاه، از برگ آن به روش تقطیر با بخار آب، اسانس گیری به عمل آمد. راندمان اسانس گیری برابر 0.93% (براساس وزن برگ خشک) بود. همچنین به منظور مقایسه ترکیبات متشکله این گونه گیاهی که از منطقه رویشی دیگری جمع آوری شده باشد، با ترکیبات متشکله همین گونه گیاهی که در ناحیه شمالی کشور روئیده است، گونه برگ بو از محل موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (باغ گیاه شناسی ملی ایران) نیز جمع آوری و از برگ خشک شده آن به همان روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری به عمل آمد (راندمان عمل در این مورد 1.6% نسبت به برگ خشک گیاه بود).
ترکیبات متشکله هر دو اسانس به روشهای گاز کروماتوگرافی مویی و گازکروماتوگرافی مویی متصل به طیف سنج جرمی مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفتند. در میان 35 ترکیب شناسایی شده در این دو اسانس که مجموعا 90.1 درصد ازوزن اسانس گونه روئیده شده در نوشهر و 95.2 درصد از وزن اسانس گونه جمع آوری شده از باغ گیاه شناسی ملی ایران (تهران) را تشکیل می دادند، به ترتیب ترکیبات1,8-Cineole  (44.0 و 48.5%)،a-Terpinenyl acetatea  (15.6 و 12.5%)، Sabinene  (10.3 و 9.5%)،a-Pinenea  (4.3 و 4.4%)، b-pinene (3.7 و 3.2%)،Linalool  (5.2 و 1%) وTerpinen-4-ol  (1.9 و 2.5%) بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهند.

کلیدواژه‌ها


1- زرگری، علی ۱۳۶۹. گیاهان دارویی، جلد چهارم. انتشارات دانشگاه تهران. صفحه

2- Fiorini, C.; Fouraste, I; David B. and Bassiere J. M. 1997. Composition of the flower, leaf and stem essential oils from Laurus nobilis L. Flavoua and Fragrance Journal, 12: 91-93. 

3- Zhengkui L. H, Yingfang, G. 1990. Chemical constituents of the essential oils from the leaves of Laurus nobilis and tendency to changes in the constituents month by month. Res. Inst. Daily-use chem. Ind. Schian Prov., Chung King, Peop. Rep. China, 32 (11): 878-82.

4- Kekelidze, N. A. 1987. Essential oils of the bark and wood stem of Laurus nobilis. Inst. Biokhim. Rast, Tbilisi, USSR. Khim Prir. Soedin, 3: 458-9.

5- Kekelidze N. A. and Dzhanikash Vili, M. I. 1987, Dynamics of the accumulation and formation of essential oil components in laurel leaves during development. Fizil. Biokhim. Kult. Rast, 19 (6): 606-14.

6- Hokwerda, H. and Bos, R. 1982. Composition of essential oils of Laurus nobilis L. var. angustifolia and Laurus azorica. Planta Medica, 44 (2): 116-119.

7- Davies, N. W. 1990. Gas chromatographic retention indices of monoterpenes and sesquiterpenes on methylsilicon and carbowax 20M phases. Journal of chromatography, 503: 1-24.