تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

گیاه معطر .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak یکی از 14 گونه آویشن موجود در ایران می باشد که پراکنش نسبتا وسیعی در شمال و غرب کشور دارد. جهت تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در شرایط مختلف اکولویک، نمونه برداری از 11 نقطه رویشی در 4 منطقه: دره لار، دماوند، سیراچال و فشم در استان تهران و در دو مرحله رویشی (قبل از گلدهی) و گلدهی انجام شد.
فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ گیاهان 4 منطقه با روش درزیوه In vivo تعیین شد. فعالیت آنزیم NR در گیاهان دره لار و سیراچال در مرحله گلدهی بیشتر از مرحله رویشی بود. در گیاهان دماوند تغییرات متفاوتی در فعالیت آنزیم مشاهده شد و در گیاهان فشم فعالیت NR در مرحله گلدهی کمتر از مرحله رویشی بود. گیاهان فشم در مرحله رویشی و گیاهان سیراچال در مرحله گلدهی فعالیت بیشتری نسبت به سایر مناطق نشان دادند. در مجموع گیاهان سیراچال و فشم (شمال غرب استان تهران) نسبت به گیاهان دره لار و دماوند (شرق استان تهران) فعالیت بیشتری نشان دادند.
فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاهان سیراچال و فشم و در دو مرحله رویشی و گلدهی پس از عصاره گیری با اندازه گیری میزان جذب آنها تعیین شد. فعالیت آنزیمی تمام نمونه ها در مرحله رویشی بیش از مرحله گلدهی بود. علاوه بر این، گیاهان فشم نسبت به گیاهان سیراچال فعالیت آنزیمی بیشتری نشان دادند. افزایش فعالیت آنزیمی در مرحله رویشی نسبت به گلدهی، براساس تحقیقات انجام شده، می تواند به علت درجه حرارت کمتر در مرحله رویشی باشد.

کلیدواژه‌ها


1-آئینه چی، یعقوب ، مضرات پزشکی و گیاهان دارویی ایران ، ۱۳65

2- شاهرخی، نوبهار ، روشهای کنترل کیفی مواد اولیه داروهای گیاهی ، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی شهید بهشتی ، ۱۳۷۵

3- شریفی، گلنوش ، ( با راهنمایی دکتر دینا عزیزیان) ، بررسی تاکسونومی گیاه آویشن درایران ، دانشگاه شهید بهشتی،( پایان نامه کارشناسی)، بهمن ماه 1368

4- صالحی شانجانی ، پروین ( با راهنمایی حسن ابراهیم زاده ) ، کشت بافت و بررسی اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده های ثانوی و تغییرات کمی و کیفی پروتئینی ، ایزوآنزیمی پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در ارس .Juniperus spp ، دانشگاه تهران، دانشکده علوم ، ( پایان نامه کارشناسی ارشد )، ۱۳۷۵

5- طرح جامع آب کشور - حوزه آبریزشور کرج جاجرود ، شرکت مهندسین مشاور جاماب وابسته به وزارت نیرو، ۱۳۹۸

6- قهرمان ، احمد ، فلور رنگی ایران ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، شماره انتشار۱۱۱۶

7- Deans, S.G., Simpson, E., Noble,R.C., MacPherson, A., Penzes, L.,     Schilcher, H., Phillipson, J.D., Loew, D., "Natural antioxidants from Thymus vulgaris    (thyme) Volatile: the beneficial effects upon mammalian lipid metabolism.", Acta-Horticulture, (1993), No.332, 177-182,13 ref

8- Edreva, A., Salcheva, G., Georgieva, D. "Stress damage in related to peroxidase induction in wheat plants." ; Plant peroxidase symposium (1993)

9- Fonseka, H.D., Asanuma, K.I., Ichii, M., "Changes in nitrate reductases activity of leaf and nitrogen distribution with growth in potato plants "(1997), Japanese Journal of Crop Science, 66:4, 669-674; 15ref

10- Li, Xiu-Zhen, Oaks, A., " The effect of light on the nitrate and nitrite reductases in Zea Mays " Plant science (1995), 109, 115-118

11- Pinon, D., Sachez, A., " Relationship between the growth of plants and the enzyme activity of peroxidase and nitrate reductase in sugarcane varieties inoculated with mosaic virus."

12- Pizelle, G., Thiery, G., "Relationship between nitrite and nitrate reductase activities in leaves of Alnus glutinosa and Robinia pseudoacacia "(1994), 32(6),869-873