بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

نعناع از جمله گیاهان بسیار مهم دارویی است که مصارف گسترده ای در صنایع دارویی و غذایی دارد. گونه Mentha piperita L از خانواده نعناعیان (Labiatae) ازدو منطقه: یکی شهرستان کرج، منطقه کلاک (نمونه 1) در اواخر خرداد 1376 و نمونه دیگر از ارتفاعات 70 کیلومتری کاشان روستای کامو (نمونه 2) در اواخر خرداد 1377(هر دو نمونه به صورت دست کاشت) جمع آوری گردید و از برگ آن به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری به عمل آمد. در هر دو نمونه بازده اسانس یک درصد نسبت به وزن برگ تازه گیاه محاسبه گردید. ترکیبهای تشکیل دهنده اسانسها با دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تجزیه گردیدند و بیشترین میزان ترکیبها در اسانس نمونه 1،Neomenthol (42.62 درصد)، 1,8-Cineole (16.81 درصد) وPiperitone  (12.25 درصد) که در مجموع 71.68 درصد از کل اسانس را تشکیل می دهند و در نمونه 2، مقدارL-Menthol (37.55درصد)،L-Menthone  (19.13 درصد)، 1,8-Cineole (11.48 درصد) وMenthofuran  (4.45 درصد) که در مجموع 72.61 درصد از کل اسانس را تشکیل می دهند مشاهده گردیدند. بین دو نمونه از لحاظ ترکیبها تفاوت زیادی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


1- قهرمان، احمد. کورموفیت های ایران (سیستماتیک گیاهی) جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، سال ۱۳۷۳، صفحه 34

2- درخشان رودسری، مسعود. اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای گیاهی، سال ۱۳۷۵، انتشارات تدبیر.

3- زرگری، علی. گیاهان دارویی، جلد دوم، صفحه ۵۶۳ تا ۵۷۳، انتشارات دانشگاه تهران

4- میرحیدر، حسین. معارف گیاهی، سال ۱۳۷۲، جلد اول، صفحه ۲۸۸ تا ۲۹۴، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی

5- Evans, W.C. 1996. Trease and Evans. Pharmacognosy, 14th Edition, Chapter 21, "Volatile oils and resins", pp 259-260.

6- Bauer, K.; Garbe, D., Surburg, H., 1990. Common Fragrance and Flavor Materials, VCH pulisheres, New York, page 164.

7- Sandra, P.; Bicchi, C., 1987. "Chromatographic Method, Capillary Gas Chromatography in Essential oil analysis" Chapter 8, Retention Indices in Essential oil analysis.

8- Dorling Kindersley, 1996. The Encyclopedia of medicinal plants, page 112.

9- Chalchat, J.C., Garry, R. P. and Michet, A., 1997, Variation of the chemical composition of Essential oil of Mentha piperita L. during the Growing time, J.Essent. oil Res., 9, 463-465.

10- Voirin, B., Brun, N., and Bayet, C., 1990, Effects of daylength on the monoterpene composition of leaves of Mentha x Piperita, Phytochemistry, vol. 29, No. 3,749-755.

 11- Davies, N. W., 1998. "Gas chromatographic Retention Index of monoterpenes and sesquiterpenes on methyl and carbowax 20 M phases", J. Chromatography, 503, 1-24.

12- Sandra, P.; Bicchi, C., 1987. "Chromatographic method, Capillary Gas Chromatography in Essential oil analysis" Chapter 8, Retention Indices in Essential Oil analysis, p. 259-274.

13- Clark IV, G.S. Cameron and stuart Inc., Eastorn, Maryland, 1998. "An aroma chemical profile, Menthol" Perfumer and Flavorist, vol. 23, p. 33-46.