گیاهان دارویی استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام هرمزگان

چکیده

گونه دارویی استان همراه اطلاعاتی از قبیل نام فارسی، نام محلی، نام علمی، نام خانواده، زمان گلدهی، محل پراکنش، وضعیت رویشگاه، ارتفاع از سطح دریا، گیاهان همراه، میانگین بارنگی سالیانه و درجه حرارت متوسط محل رویش، اندام مورد مصرف، طریق و مورد مصرف آنها شناسایی گردید که به ۲۱۸ جنس و ۷۷ خانواده مربوط هستند. این گیاهان در دشتهای پهناور، تپه ها و دامنه کوهها (۱۵۲ گونه)، مناطق کوهستانی (۱۰۳ گونه)، آبراهه ها، کنار چشمه ها، جویهای آب و مناطق مرطوب (۲۹ گونه)، روی تپه های شنی ساحلی و حاشیه های کم ارتفاع آن (16 گونه) و اراضی شور و به نسبت شور (۱۹ گونه) رویش دارند. تعداد ۲۰۹ گونه بومی استان و تعداد ۱۷۲ گونه استفاده های درمانی رایج و سنتی دارند، ضمن آنکه مردم با کاربرد ۱۲۰ گونه دیگر به طور کامل بیگانه هستند.

کلیدواژه‌ها


1- افشار، ایرج. ۱۳۷۰. پزشکی سنتی مردم ایران انتشارات هما۔

2- امین غلامرضا. ۱۳۷۰. گیاهان دارویی سنتی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- زرگری، علی ۱۳۹6. گیاهان دارویی. جلد ۱. دانشگاه تهران.

4- زرگری، علی، ۱۳۷۰. گیاهان دارویی. جلد ۲. دانشگاه تهران

5- زرگری، علی. ۱۳۷۱. گیاهان دارویی، جلد ۳. دانشگاه تهران

6- زرگری، علی. ۱۳۷۹. گیاهان دارویی. جلد 2 دانشگاه تهران

7- زرگری، علی. ۱۳۷۱. گیاهان دارویی، جلد ۵. دانشگاه تهران

8- مظفریان، ولی الله. ۱۳۷۶. فرهنگ نامهای گیاهان ایران. فرهنگ معاصر. و-

9- میرحیدر، حسین. ۱۳۷۸. گنجینه اسرار گیاهان. جلد 1. انتشارات وحید

10- میر حیدر، حسین. ۱۳۷۸. گنجینه اسرار گیاهان. جلد ۲. انتشارات وحید

11- میرحیدر، حسین. ۱۳۷۸. گنجینه اسرار گیاهان. جلد ۳. انتشارات وحید.

12- میرحیدر، حسین، ۱۳۷۲. معارف گیاهی. جلد 1. دفتر نشر فرهنگ اسلام

13- میر حیدر، حسین. ۱۳۷۲. گنجینه اسرار گیاهان. جلد ۲. انتشارات وحید.

14- میر حیدر، حسین. ۱۳۷۳. معارف گیاهی، جلد ۳. دفتر فرهنگ اسلام

15- میر حیدر، حسین. ۱۳۷۳. معارف گیاهی. جلد .. دفتر فرهنگ اسلام-

16- میرحیدر، حسین. ۱۳۷۳. معارف گیاهی. جلد 5. دفتر فرهنگ اسلا

17- میر حیدر، حسین. ۱۳۷۳. معارف گیاهی. جلد 6.. دفتر فرهنگ اسلام

18- میر حیدر، حسین. ۱۳۷۳. معارف گیاهی. جلد ۷. دفتر فرهنگ اسلام