بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

با توجه به نقش التهاب و درد در تأخیر در درمان بیماری‌ها و ایجاد عوارض جانبی توسط داروهای شیمیایی و با توجه به خاصیت گیاه مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در طب سنتی، این تحقیق با هدف بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی اسانس مرزه بختیاری انجام شد. در این مطالعه 80 سر موش کوچک نر نژاد NMRI به‌طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند که گروه اول شامل گروه کنترل بود. به گروه‌های 2 تا 4 به‌ترتیب اسانس مرزه بختیاری در دوزهای 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم و به گروه 5 ایندومتاسین با دوز 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت i.p. تزریق شد. در تست التهاب نیز به گروه‌های 2 تا 4، دوزهای 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم اسانس مرزه بختیاری و به گروه 5 دگزامتازون با دوز 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت i.p. تزریق شد. سپس اثر ضد دردی اسانس گیاه مرزه بختیاری به کمک تست اسید استیک و اثر ضد التهابی به کمک تست گزیلن تعیین گردید. دوزهای 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم اسانس گیاه و گروه دریافت‌کننده ایندومتاسین نسبت به گروه کنترل منجر به کاهش معنی‌دار درد از لحاظ آماری شدند و گروه دریافت‌کننده دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم اسانس مرزه اثرات ضددردی بیشتری داشت (P<0.001***). در تست گزیلن نیز میزان التهاب در گروه‌های دریافت‌کننده اسانس با دوزهای 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم و گروه دریافت‌کننده دگزامتازون به‌طور معنی‌داری از لحاظ آماری نسبت به گروه کاهش نشان داد. با توجه به یافته‌های بدست آمده، اسانس مرزه بختیاری در کاهش التهاب و درد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


- Barnes, P.J., Belvisi, M.G. and Rogers, D.F., 1990. Modulation of neurogenic inflammation: novel approaches to inflammatory disease. Trends in Pharmacological Sciences, 11(5): 185-189.

- Braga, P.C., Dal Sasso, M., Culici, M., Bianchi, T., Bordoni, L. and Marabini, L., 2006. Anti-inflammatory activity of thymol: inhibitory effect on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology, 77(3): 130-136.

- Calixto, J.B., 2005. Twenty-five years of research on medicinal plants in Latin America: a personal view. Journal of Ethnopharmacology, 100(1-2): 131-134.

- Hajhashemi, V., Ghannadi, A. and Pezeshkian, S.K., 2002. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Satureja hortensis L. extracts and essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 82(2-3): 83-87.

- Hart, P., Brand, C., Carson, C., Riley, T., Prager, R. and Finlay-Jones, J., 2004. Terpinen-4-ol, the main component of the essential oil of Melaleuca alternifolia (tea tree oil), suppresses inflammatory mediator production by activated human monocytes. Inflammation Research, 49(11): 619-626.

- Koo, E.G., Lai, L.M., Choi, G.Y. and Chan, M.T., 2011. Systemic inflammation in the elderly. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 25(3): 413-425.

- Landa, P., Kokoska, L., Pribylova, M., Vanek, T. and Marsik, P., 2009. In vitro anti-inflammatory activity of carvacrol: Inhibitory effect on COX-2 catalyzed prostaglandin E 2 biosynthesisb. Archives of Pharmacal Research; 32(1): 75-78.

- Lima, J.A., Costa, T.W., Silva, L.L., Miranda, A.L.P. and Pinto, A.C., 2016. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of a Geissospermum vellosii stem bark fraction. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 88(1): 237-248.

- Medzhitov, R., 2008. Origin and physiological roles of inflammation. Nature, 454(7203): 428-435.

- Nasri, S., Sourmaghi, M.H.S., Amin, G., Mohebali, S. and Sharifi, A., 2013. Major essential oil components, antinociceptive and anti-inflammatory effects of hexane extract of Vitexagnus-castus L. fruits and possible mechanism in male mice. Journal of Paramedical Sciences, 4(3): 10-16.

- Pirbalouti, A.G., Oraie, M., Pouriamehr, M. and Babadi, E.S., 2013. Effects of drying methods on qualitative and quantitative of the essential oil of Bakhtiari savory (Satureja bachtiarica Bunge). Industrial Crops and Products, 46: 324-327.

- Saghaei, F. and Motamedi, S., 2017. The antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydro alcoholic extract of Satureja bachtiarica on mouse. Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs), 8(3): 179-184.

- Sesterhenn, K., Distl, M. and Wink, M., 2007. Occurrence of iridoid glycosides in in vitro cultures and intact plants of Scrophularia nodosa L. 26(3): 365-371.

- Tajmirali, Sh., Setorki, M. and Hushmandi, Z., 2018. Analgesic effect of Satureja bachtiarica Bunge essential oil using formalin test in mice. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services, 26(114): 103-112.

- Telleria-Diaz, A., Schmidt, M., Kreusch, S., Neubert, A.K., Schache, F., Vazquez, E., Vanegasa, H., Schaible, H.G. and Ebersberger, S.A., 2010. Spinal antinociceptive effects of cyclooxygenase inhibition during inflammation: involvement of prostaglandins and endocannabinoids. Pain, 148(1): 26-35.

- Verdi, J., Sabet Kasaei, M., Kamalinejad, M. and Sharif, Sh., 2005. Antinociceptive effects of water extracts of Satureja hortensis seedlings in male rats. Physiology and Pharmacology, 2(8): 163-168.