بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 دانشیار گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: از جمله عفونتهای  روده‏ای شایع عفونتهای سالمونلایی می‏باشد که منجر به تغییرات التهابی در مخاط روده باریک می‏گردد.  بدیهی است درمان ضدمیکروبی مناسب می‏تواند منجر به کاهش تغییرات هیستولوژیکی در مخاط روده گردد.  برهمین اساس دراین مطالعه تأثیر عصاره آبی سیر بر کاهش تغییرات التهابی در مخاط روده باریک مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش‏ها : دراین مطالعه 3 گروه 20 تایی خرگوش نژاد Dutch-polish مورد مطالعه قرار گرفتند همه حیوانات با 1011CFU باکتری سالمونلاتیفی موریوم آلوده شدند.  48 ساعت پس از درمان دو گروه از خرگوشها با میزان  20mg/kg و 40mg/kg عصاره آبی سیر تحت درمان خوراکی قرار گرفتند و گروه دیگر بدون درمان تحت نظر بودند. 7 روز پس از درمان حیوانات کشته و روده باریک آنها در مقاطع مختلف مورد مطالعه پاتولوژیکی قرار گرفت.  پس از آماده سازی و برش استاندارد نمونه‏ها، رنگ‎آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین انجام و سه یافته ادم، پرخونی و ارتشاح سلول التهابی بررسی شد.
یافته‏ ها : از نظر شدت ارتشاح سلولی التهابی، ادم پرخونی با آزمون آماری Fisher exact Test اختلاف آماری معنی‏داری بین سه گروه وجود داشت.
نتیجه‏گیری : عصاره آبی سیر در کاهش شدت التهاب در مخاط روده باریک در عفونت ناشی از سالمونلاتیفی موریوم مؤثر بوده و برهمین اساس مطالعات کاملتری جهت شناخت کامل اثرات آن و استفاده در طب بالینی توصیه می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


- جعفری، ح.، و همکاران. 1382. اثرسیر برکلونی‏های سالمونلاتیفی موریوم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شماره 25 ص 12-8.

- Ankri, S.; Mirelaman,D.,1991,”Antimicrobial properties of allicin from garlic”, Microbes Infect, 1:125-9.

- Arora,D.S. and Kaur,J., 1999,”Antimicrobial activity of spices”, Int J. Antimicrob Agents, 12:257-62.

- Dirsch,V.M.; and Vollmar,A.M., 2001,”Ajoene, a natural product with non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)-like properties”, Biochem phatmacol , 61:587-91.

- Ghazanfari,T.; Hassan,Z.M.; Ebtekar,M.; Ahmadiani,A.; Naderi,G. and Azar,A., 2000, “Garlic induces a shift in cytokine pattern in Leishmania major infected BALB/c mice”, Scan J. Immunol , 52:491-5.

- Kumar,M.; Brawal,J.S.,1998, “Sensitivity of food pathogens to garlic (Allium Sativum)”, J. Appl. Microbiol,  84(21):213-5.

- Kyo,E.;  Uda, N. ; Kasuga,S. and Itakura,Y., 2001, “Immuno-modulatory  effects of aged garlic extract”, J. Nutr  131:175-9.

- Parker-Baried Ac. ,1990, “Foodborn salmonellosis”, Lancet  336:1231-5.

- Ross,Z.M.; Ogara,E.A. ; Hill,D.J.; Slieghtholme,H.V. and Maslin,D.J.,2001, “Antimicrobial properties of garlic oil against human enteric bacteria : evaluation of methodologies and comparisons with garlic oil sulfides and garlic Powder”, Appl. Environ Microbiol   67:475-80.

- Baron,S., 1991, “ Medical Microbiology 3th ed. Churchill Livingstone” P.318-23.

- Shashika,K.N., 1983, “Studies on the antimicrobial and microbial growth stimulatory principles of garlic”, (Ph.D thesis), University of Mysore (Abstract).

- Sivam,G.P., 2001, “ Protection against Helicobacter pylori and other bacterial infections by garlic”,  J. Nutr., 131:11065-85.