بررسی تأثیر اسانسهای سیزده گونه اکالیپتوس بر روی باکتریهای E.coli, S.aureus B.cereus. L. monocitagenes

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان تهران

2 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده

برگهای سیزده گونه اکالیپتوس پس از تعیین گونه آنها از ایستگاه فدک دزفول به محل آزمایشگاه مرکز تحقیقات تهران منتقل گردید. پس از اسانس گیری از برگهای خشک شده به روش تقطیر با بخار آب تأثیر ضد باکتریایی روغن های اسانسی بدست آمده به روش انتشار در آگار با کمک دیسک و روش رقت لوله ای مورد ارزیابی قرار گرفت. این روغن‌های اسانسی در برابر S.aureus واجد اثرات ضد باکتریایی ضعیف (+)، متوسط (++) و خوب (+++) بوده و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری (M.I.C) آنها رقت 1.2 بود. این روغن‌های اسانسی نسبت به E.coli دارای اثرات ضعیف (+) و متوسط (++) ضد باکتریایی بوده و M.I.C آنها نیز رقیق 1.2 بود. در مورد B.cereus اثرات ضد باکتریایی ضعیف (+)، متوسط (++)، خوب (+++) و بسیار خوب (++++) روغن‌های اسانسی ثبت گردید و M.I.C مربوطه نیز واحد رقت های 1.4 و 1.8 بود. همچنین روغن‌های اسانسی بر روی L.monocitogenes واجد اثرات ضعیف (+) و متوسط (++) بودند. با عنایت به محدودیتهای استفاده از مواد ضد باکتریایی شیمیایی کاربرد مواد ضد باکتریایی گیاهی در حال توسعه روزافزون است و به نظر می‌رسد که مطالعه در مورد آنها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


-  زرگری، ع.، 1370، گیاهان داروئی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 942 صفحه.
-  مرتضوی جهرمی، س. م.، 1373، معرفی گونه‌های سازگار اکالیپتوس در مناطق غربی استان فارس، 55 صفحه.
-  همتی، ی.، 1370. باکتریهای بیماری زا در انسان، جلد اول، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 614 صفحه.
-  خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی طب سنتی و مقررات پزشکی، 1379، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 660 صفحه.
- Vallachira, A., 1988, Veterinary materica medica, Jaypee brothers. India pp.299. 
- Bailey,  and Scotts,  1990, Diagnostic microbiology, mosby company, U.S.A.pp. 375.
- Baron, S.; Jenning, M.P., 1997, “Medical microbiology 3th ed. Mackie and maccartny NewYork,pp. 950.
- Bhalla, J.K.L.,1997, Indian. Eucalyptus and their essential oils.
- Hmamouchi, M. et al (1990). Elucidation of the antibacterial and antifungal properties of the essential oil of eucalyptus. Plantes – Medicinales – et – Phytothera. 24:4, 278-289.
- Muanza,D.N. et al, 1994, “Antibacterial and antifungal activities activities of nine medicinal plants from zaire”. International – Journal – of pharmacognosy. 32:4, pp.337-345.
- Navarro, V.; Villarreal, M.L.; Rojas G.; Lozoya, X., 1996, “Antimicrobial evaluation of some plants used in mexican traditional medicine for the treatment of infection diseases”, Journal of Ethnopharmacology. 53:3. pp.143-147.
- Osawa,K. et al, 1996, “ Macrocarpals H.I, and J form the leaves of eucalyptus globulus”, Journal – of – Natural – Products. 59: 9. pp.823-827.
- Pattnaik, S.et al., 1996, “Antibacterial and antifungal activity of ten essential oils in vitro”, Microbios. 86. 349,pp. 237-246.
- Radostits,O.M.; Blood D.C.; G.Ay C.C., 1996, “ Veterinary medicine Bailliere Tindall London”.