استخراج تبائین از کپسول خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) با استفاده از سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

گیاه Papaver bracteatum Lindl. جزء گیاهان بومی ایران می‌باشد. این گیاه دارای گلهای قرمز و برگهای عمیق می‌باشد که انتهای برگها نزدیک کاسبرگ به رنگ سیاه می‌باشد. گیاه دارای طول 20 تا 120 سانتی‌متر است. این گونه به‌صورت خودرو در طبیعت می‌‌روید. کپسول‌های این گیاه دارای تبائین می‌باشند. تبائین طی یک فرایند ساده به انواع مسکن‌ها تبدیل می‌شود. در این پروژه برای اولین بار با استفاده از سیال فوق بحرانی تبائین از Papaver bracteatum با بازدهی بالا استخراج شد. شرایط استخراج با استفاده از برنامه آماری CCD بهینه شد و تبائین استخراج شده با استفاده از کروماتوکرافی مایع با دتکتور ماورای بنفش (HPLC-UV) جداسازی و شناسایی شد. برای بهینه‌سازی شرایط استخراج از طراحی مرکب مرکزی پس از یک مرحله غربال‌گری استفاده شد. بر اساس مدل استفاده شده، شرایط استخراج، فشار 350 اتمسفر و دما 35 درجه سلیسیوس، زمان استخراج استاتیک و دینامیک به‌ترتیب 10 و 40 دقیقه و حجم اصلاحگر اتانول 100 میکرولیتر و در شرایط بهینه بازدهی استخراج 96/2% پیش‌بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- Ara, M.K., Karami, M. and Raofie, F., 2014. Application of response surface methodology for the optimization of supercritical carbon dioxide extraction and ultrasound-assisted extraction of Capparis spinosa seed oil. The Journal of Supercritical Fluids, 85: 173-182.

- Barber, R.B. and Rapoport, H., 1976. Conversion of thebaine to codeine. Journal of Medicinal Chemistry, 19(10): 1175-1180.

- Daneshvand, B., Ara, K.M. and Raofie, F., 2012. Comparison of supercritical fluid extraction and ultrasound-assisted extraction fatty acids from quince (Cydonia oblonga Miller) seed using response surface methodology and central composite design. Journal of Chromatography A, 1252: 1-7.

- Ghasemi, E., Raofie, F. and Najafi, M.N., 2011. Application of response surface methodology and central composite design for the optimisation of supercritical fluid extraction of essential oils from Myrtus communis L. leaves. Food Chemistry, 126(3): 1449-1453.

- Kuppers, F., Salemink, C., Bastart, M. and Paris, M., 1976. Alkaloids of Papaver bracteatum presence of codeine neopine and alpinine. Phytochemistry, 15(3): 444-445.

- Lalezari, I., Nasseri, P. and Asgharian, R., 1974. Papaver bracteatum Lindl.: population AryaII.Journal Parmaceutical Scince, 63(8): 1331-1335.

- Maghssodi, R.H. and Fawzi, A.B., 1978. Direct spectrophotometer determination of thebaine in arya II population capsule of Papaver bracteatum Lindl. Journal of Pharmaceutical Sciences, 67: 32-35.

- Ramandi, F.N., Najafi, M.N., Raofie, F. and Ghasemi, E., 2011. Central Composite design for the optimization of supercritical carbon dioxide fluid extraction of fatty acids from Borago officinalis L. flower. Journal of Food Science, 76(9): 1262-1266.

- Shan, B., Xie, J-H, Zhu, J-H. and Peng, Y., 2012. Ethanol modified supercritical carbon dioxide extraction of flavonoids from Momordica charantia L. and its antioxidant activity. Food and Bioproducts Processing, 90(3): 579-587.