نمایه نویسندگان

ب

 • باباخانلو، پرویز بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 67-85]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 1-27]

د

 • دینی، محمد بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 67-85]

ر

 • رحمانپور، افسون تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذرهای 5 گیاه معطر و دارویی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 129-153]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 1-27]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 87-127]

س

 • سفیدکن، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن (Thymus) [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 29-51]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 87-127]

ش

 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 1-27]

ع

 • عسگری، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن (Thymus) [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 29-51]
 • عسگری، فاطمه بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 87-127]

گ

 • گلی پور، مصطفی بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 67-85]

م

 • مجد، احمد بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 1-27]
 • محمدی، محمود بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 67-85]
 • مداح، مهدخت بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 1-27]
 • میرزا، مهدی استخراج و بررسی ترکیبهای موجود در اسانس مریم گلی آذربایجانی (Salvia atropatana Buge) [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 53-65]

ن

 • نساج، فیروزه تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذرهای 5 گیاه معطر و دارویی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 129-153]