تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زنجان، زنجان

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول و کلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه‌ی انیسون (pimpinella anisum L.)، آزمایشی در پاییز 1388 در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. در این تحقیق تأثیر پیش‌تیمار بذر با محلول پلی‌اتیلن گلیکول در سه سطح (5-، 10- و 15- بار)، پیش‌تیمار بذر با محلول کلرید سدیم در سه سطح (5-، 10- و 15- بار) در مقایسه با شاهد (پیش تیمار با آب مقطر) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول و کلرید سدیم بر بیشتر صفات مورد بررسی شامل درصد سبز کردن، سرعت سبز کردن و وزن خشک گیاهچه معنی‌دار (05/0p≤) بود. با کاهش پتانسیل آب محلول‌ها درصد و سرعت سبز کردن و وزن خشک گیاهچه (بجز پلی‌اتیلن گلیکول10 بار) به‌طور معنی‌داری (05/0 ≤ p) کاهش یافت. به علت اینکه نتایج حاصل از پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول10 بار بسیار نزدیک نتایج حاصل از پیش‌تیمار با آب مقطر بود.

کلیدواژه‌ها