استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی‌ترپنوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، مرکز تحقیقات ریز فناوری زیستی، پژوهشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

چکیده

در این تحقیق، اندام‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L. در فصل گلدهی از اصفهان- خور جمع‌آوری شد و عصاره کلروفرمی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای جداسازی اجزای عصاره از کروماتوگرافی ستونی (فاز ساکن سیلیکاژل) استفاده شد. برای شستشوی ستون از حلال کاملاً غیرقطبی n- هگزان استفاده شد و بعد قطبیت حلال شوینده با اتیل‌استات افزایش یافت. در پایان، ستون با متانول شسته شد تا تمامی اجزای باقی‌مانده از ستون خارج شود و نهایتاً 37 جزء بدست آمد. به‌منظور خالص‌سازی بیشتر از کروماتوگرافی ستونی (با ستون‌های کوچکتر) و کروماتوگرافی لایه نازک (با استفاده از صفحات شیشه‌ای) استفاده گردید. برای شناسایی نمونه‌های خالص شده از تکنیک‌های مختلف طیف‌بینی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و در برخی موارد از طیف جرمی استفاده شد. بتا- سیتوسترول و دو دی ترپنوئید به نام‌های ماروبینون‌بی و پرگرینول ازجمله ترکیب‌هایی بودند که از عصاره کلروفرمی جداسازی شده و پس از خالص‌سازی با استفاده از طیف‌بینی جرمی و طیف‌بینی رزونانس مغناطیسی هسته مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها