تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، سازمان تحقیقات و پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

4 استاد، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

علف چای (Hypericum perforatum L.) یکی از مهمترین انواع گیاهان دارویی بوده که مهمترین ویژگی گونه‌های ایرانی آن، بالا بودن درصد هیپریسین در برگ و گل‌های آن است. منحنی‌های هم‌دما، رابطه تعادلی بین فعالیت آبی و مقدار رطوبت محصول در دمای ثابت را نشان می‌دهند و آگاهی از آنها در فرایند انبارمانی و خشک کردن محصول ضروریست. در این تحقیق رطوبت تعادلی هم‌دمای جذب برگ علف چای در چهار دمای 40، 50، 60 و 70 درجه سلسیوس و در محدوده فعالیت آبی 11/0 تا 84/0 به روش وزن‌سنجی ایستا تعیین گردید. پنج مدل ریاضی (هندرسون، هالسی، ازوین، چانگ فاست و گاب) برای برازش داده‌های حاصل از آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از برازش انجام شده در تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت، مدل چانگ فاست دارای بهترین برازش بود.

کلیدواژه‌ها