بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

چکیده

گیاهان دارویی و مشتقات آنها به عللی نظیر راحتی کاربرد، فراوانی و نداشتن اثرهای سوء قابل توجه به‌عنوان افزودنی‌های اثربخش در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این راستا آزمایشی به‌منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی انجام شد. در این آزمایش تعداد 324 قطعه جوجه‌ی گوشتی سویه‌ی راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه جوجه) از سن 1 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گیاهان دارویی) و در گروه‌های دیگر مخلوط گیاهی مورد استفاده به‌ترتیب در دوره‌های آغازین و رشد عبارت بودند از: 2) 75/0% در هر دو دوره، 3) صفر و 75/0%، 4) 75/0% و صفر، 5) 5/1% و 75/0%، 6) 75/0% و 5/1%، 7) صفر و 5/1%، 8) 5/1% و صفر و 9) 5/1%. نتایج بدست‌آمده نشان داد که استفاده از سطوح مختلف از مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی در مراحل آغازین و رشد دارای اثرهای معنی‌داری بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی می‌باشد (05/0 > p). بر این اساس، بالاترین مقدار افزایش وزن روزانه (75/59 گرم)، بهترین ضریب تبدیل غذایی (9/1)، بالاترین درصد لاشه (04/74) و بیشترین درصد سنگدان (77/2) در گروه آزمایشی 3 و بهترین سطح سلول‌های سفید خون در گروه آزمایشی 9 مشاهده گردید، هر چند که در این موارد تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی با گروه شاهد وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها