بررسی تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی بعد از زایمان سزارین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 مربی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

چکیده

خونریزی پس از زایمان یکی از علل ناخوشی و مرگ و میر مادران می‌باشد. مطالعات (WHO) سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که 80% جمعیت جهان از جنبه پزشکی به گیاهان وابسته هستند و استفاده از فرآورده‌های گیاهی در زنان بیشتر است. در حالی‌که اثر آنها بر زایمان و خونریزی پس از زایمان مشخص نیست، بنابراین پژوهشی با هدف تعیین تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی پس از زایمان انجام شد. این پژوهش، از نوع کارآزمایی بالینی و دوسوکور می‌باشد که با هدف تعیین تأثیر افشره زیره بر خونریزی بعد از زایمان در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار انجام گردید. در این پژوهش، 124 زن سزارین شده (66 نفر گروه دارو و 58 نفر گروه دارونما) به روش مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دارو و دارونما بعد از قطع سرم به میزان سه دوز با فاصله 20 دقیقه به بیمار داده شد. قبل از شروع مداخله و در پایان 3 ساعت بعد از اولین دوز پد و شان زیر بیمار وزن گردید. روشهای آماری مورد استفاده کای دو، تی دانشجویی و رگرسیون لوجستیک بود. براساس نتایج پژوهش، میزان ارتفاع رحم، قبل از 12 ساعت بعد از مداخله اختلاف آماری معنی‌دار نداشت (15/0=p). همچنین میزان هموگلوبین و هماتوکریت قبل و بعد از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (45/0=p) و از نظر میزان خونریزی در گروه دارو و دارونما دو گروه همگن بودند (75/0=p). یافته‌های پژوهش نشان داد که تأثیر افشره زیره و دارونما بر میزان خونریزی بعد از زایمان یکسان می‌باشد. بنابراین عقیده عوام مبنی بر افزایش حجم خونریزی تأیید نمی‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که افشره زیره بر خونریزی بعد از زایمان و اختلال قاعدگی زنان با مدت طولانی‌تر مورد پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها