بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی

2 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

جنس آویشن یکی از گیاهان مهم در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی است. به‌منظور بررسی رویشگاه‌های طبیعی گونه‌های مختلف جنس Thymus در استان آذربایجان‌غربی، مطالعات مختلفی در سال‌های 1386-1384، در شرایط رویشگاهی اجرا شد. ابتدا بررسی‌های رویشگاهی در نقاط مختلف استان انجام شد و بعد با مراجعه به رویشگاه گونه‌های T. pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak و T. kotschyanus Boiss. Et Hohen به‌ترتیب در مناطق حاجی‌بیگ و قوشچی، پلات‌گذاری و ثبت اطلاعات هر کدام از گونه‌های مورد نظر انجام گردید. در این بررسی علاوه‌ بر اطلاعات مربوط به اقلیم و خاک منطقه، شاخص‌های رویشی همانند ارتفاع بوته، سطح تاج پوشش، تعداد شاخه‌های فرعی مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و بررسی آماری انجام شد. نتایج حاصل از بررسی رویشگاهی نشان داد که گونه T. kotschyanus در دامنه ارتفاعی 2500-1450 متر و در شیب‌های 60-20 درصد و در جهت شیب شمالی با میانگین بارش 600- 400 میلی‌متر رویش دارد. گونه T. pubescens در دامنه ارتفاعی 2600-1900 متر و در شیب‌های 45-10 درصد با جهت شرقی و شمال‌شرقی با میانگین بارش 400- 250 میلی‌متر گسترش دارد. برای رویش گونه kotschyanus خاک سیلتی- کلی- لومی و برای گونه pubescens خاک سیلتی- لومی مناسب می‌باشد. درصد اسانس گونه pubescens در مرحله 50% گلدهی 12/1 و گونه kotschyanus، 78/1% بود.

کلیدواژه‌ها