مقایسه اثر افزودن پنج عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم،درصد هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در سال‌های اخیر توجه خاصی به پرورش و تولید طیور گوشتی شده‌است. در این راستا استفاده از گیاهان دارویی به‌عنوان بهبوددهنده‌های رشد مورد توجه قرار گرفت. خاصیت هیپولیپیدیمیک و آنتی‌اکسیدانی بسیاری از گیاهان دارویی و عصاره‌های آنها به اثبات رسید. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر هیپولیپیدیمیک پنج عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین به‌عنوان بهبوددهنده‌های رشد در صنعت طیور است. تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس به‌طور تصادفی به 9 تیمار و 4 تکرار (تعداد 20 پرنده در هر تکرار) تقسیم شدند. تیمارها به‌ترتیب شامل: عصاره آویشن (Thymus vulgaris)، سیر (Allium sativum)، کاکوتی (Thymus kotschyanus)، مریم‌گلی (Salvia officinalis)، نعناع (Mentha piperita)، مخلوط آویشن و نعناع و تیمار مخلوط کاکوتی و مریم‌گلی با دوز مصرف 1%، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین با دوز مصرف ppm15 و گروه شاهد بدون هیچ‌یک از افزودنی‌ها بود. کلسترول تام (TC)، تری‌گلیسرید (TG)، -LDL کلسترول (LDL) و HDL-کلسترول (HDL) سرم در پایان دوره پرورش (42 روزگی) تعیین شدند. بین عصاره‌های استفاده شده عصاره سیر به‌طور معنی‌داری TC، TG و LDL را کاهش و سطح HDL را افزایش داد. نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و بالاترین و پایینترین نسبت فوق به‌ترتیب در تیمارهای نعناع و سیر مشاهده شد. البته عصاره‌های گیاهی استفاده شده فاکتورهای خونی را در مقایسه با گروه‌های آنتی‌بیوتیک و شاهد، بهبود دادند.

کلیدواژه‌ها