مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

در این پژوهش سه رویشگاه بنه، به ترتیب از استان کرمانشاه، استان لرستان و استان ایلام به منظور مقایسه اسانس رزین درختان بنه.Pistasia atlantica Desf انتخاب گردیدند. 
در بررسیها مشخص گردید که مواد استخراج شده از درختان نوعی رزین و ترکیبی لیپیدی بوده است .رزین توسط مجاری اختصاصی بنه به نام Duct منتقل می گردد. رزیندر سه لایه حد فاصل کامبیوم تا پریدرم ذخیره می شود. از رزین درختان بنه استان لرستان اسانس بیشتری بدست می آید.در روغن اسانسی بنه بیش از 20 ترکیب وجود دارد. در رویشگاههای استان لرستان و ایلام 9 ترکیب و در رویشگاه استان کرمانشاه 8 ترکیب آن غلظتی بیش از 3% درصد داشته و ارزش صنعتی دارند. a-Pininea به تنهایی حدود 90% ترکیب را به خود اختصاص داده است. بیشترین حجم تولید روزین مربوط بهP.atlanticasubsp kurdica منطقه نخجیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


1- آینه چی، یعقوب: مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران ۱۳۷۲

2- ایرانپور - فواد، علامحسین، پورنجف، طرح بهره برداری سقز سری نخجیر - دفتر بهره برداری اداره کل منابع طبیعی ایلام ۱۳۷۱

3- ایزد دوست، محمد: تألیف شیمی گیاهی ۱۳۶۳

4- بنی جمالی، عاطفه: بررسی فارماگنوزی صمغ سقز ایران حاصل از دو گیاه KHINJUKPISTACIA وPISTACIAATLANTICA -پایان نامه دکترا - داروسازی. دانشگاه آزاد واحد تهران ۱۳۷۲

5 - سهرابی، سید رحمان: نقش بهره برداری سقز بر تجدید حیات درختان بنه، مجموعه مقالات اولین سمینار ملی بنه

6- صادقی، حمید: بررسی کمی و کیفی ترکیبات رزین در کشت بافت و گیاه کامل کاج: پایان نامه - دانشگاه تهران ۱۳۷۴

7- طرح توجیهی احداث کارخانه شیمی گیاهی ایلام، وزارت صنایع ۱۳۶۴.

8- فتاحی، محمد: بهره برداری(صمغ )از درختان پسته وحشی در کردستان، مجموعه اولین مقالات اولین سمینار ملی بنه ۱۳۷۴) در دست انتشار)

9- گزارش منابع طبیعی استان کرمانشاه، به مناسبت ورود ریاست جمهوری ۱۳۷۳

10- موافقی، علی: بررسی موسیلاژهای تیره بارهنگیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (علوم پایه) ۱۳۷۱.

11-Coppen.J.J.W. and Robinson J-M: Terpenoid constituents and properties of xylem oleoresin from exotic Pinus radiata, Naval Stores Review Mar./April 1988 12-14.

12- Coppen J.J.W and Robinson J.M. and Mullin L.J: Composition of xylemresin from fire Mexican and Central American Pinus species growing in zimbabwe. 1988. Phytochemistry. 27: No 6. 1731. 1734.

13- Coppen J.J. W and Robinson J. M and Kaushal A.N: Composition of xylem resin from Pinus wallichiana and poroxburghii. 1988. Phytochemistry 27: No: 2873-2875.

14- Coppen J.J.W: First seps in the evaluation of pineresin as a wource of aroma chemicals "The Chemistry of Flavours and Fragrances" Int. conf. univ. Rent. 16-19 July 1991.

15- Copeen J.J.W, Gayc., James D.J. Robinson J. M and suprianaN: variability in xylem resin composition amongst natural population of Indonesian Pinus merkusii. 1993. Phytochemistry 33: No. 1: 129-136.

16- Coppen J.J.W, Gayc., James D.J., Robinson J.M. and Mullin L-J: xylem resin composition and chemotaxonomy of three verities of Pinus caribaea 1993. Phytochemistry 33: No. 5: 1103-1111

17- Guenter-E: The Essentiol oil Volume Two 1982.

18-Lewinsonn: E, Savage. J J and CroteauR: Defense mechanisms of Conifers(1991). Plant Physiology: 46: 38-43.

19- Parker.S Editor inchief: Encyclopedia of Chemistry-MC Grow, Hill 1993.

20- Simpson B.B (1980) Economic Botany: plants in our world Copyright 1986 346-350.

21- Tisdale R.A and Nebeker T.E.: Resin flow as a function of height along the bole of loblolly Pine, 1962. Can. J. Bot. 10: 2509-2511.

22- Wertheim. 6: new observation ongall-Producing aphidson Pistacia atlantica in Israel. 1955. Bull. Res. Coun, Israel 4(4), (392-4)-8.

23- Zazdani-R, Rudin. D, Alden. T, Lindgren. D, Horbom. Bandljung.K. Inheritance pattern of five monoterpenes in scots pine (Pinus sylvestric L.) 1982.97: 261-272.