بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminium

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

بذر زیره سبز Cuminium Cyminium در چهار تاریخ جداگانه - اواخر دی تا اواخر اسفند با فواصل ده روزه - در منطقه سیرچ کرمان به روش دیم کاشته شد و در اوایل تیرماه برداشت گردید. بذرهای برداشت شده در اوایل شهریورماه به روش تقطیر با آب (براساس فارماکوپه) اسانس گیری شد و اسانس با بازده 1.5، 3.4،3.4 و 3.1 درصد در چهار نمونه به ترتیب تاریخ کشت ذکر شده بدست آمد. اجزای تشکیل دهنده اسانسها به روش دستگاهی GC/MS مورد شناسایی قرار گرفت. از میان 13 ترکیب شناسایی شده در اسانس به ترتیب مونوترپنهای بدون اکسیژن 57.3، 44.7، 41.6 و 40.2 درصد و مونوترپنهای اکسیژن دار (آلدییدی)42.7، 55.3، 58.4 و 59.8 درصد مجموعه ترکیبهای اسانس را تشکیل داده است که ترکیبهای cuminylaldehyde و P-mentha-1, 4-dien-7-al عمده ترین ترکیبهای بخش آلدییدی اسانس بوده است.

کلیدواژه‌ها


1- Atal, C.K. and Kapur, B.M. 1989. Cultivation and Utilization of Aromatic Plants. Regional research Lab. Jammu-Tawi, pp 178-183. 

2- Agarwal, S. G., Thappa, R. K., Dhar, K. L. and Atal, C. K., 1979. Essential oil of the seeds of Bunium bulbocastanum, Carum garcile and Cuminum cyminium. Indian perfumer. No 1, 34-37.

3- Tassan, C. G., and Russell, G. F. 1975. Chemical and sensory studies on cumin. J. Food Sci. vol. 70: 1185-1188.

4- Varo, P.T. and Heinz, D.E. 1970. Identification and characterization of 1,4-menthadien-7-al isolated from cumin seeds. J. Agar. Food chem., vol. 18 (No. 2): 239-242.

5- Shankaracharja, N. B. and Shankaracharja, M. L. 1988. Research note on the essential oils of Cuminum cyminum and Bunium persicum. Pafai J. Oct. Dec., 33-35.

6- Varo, P.T. and Heinz, D.E. 1970. Volatile components of cumin seed oil. J. Agr. Food chem., Vol. 18 (No. 2): 238-238.

7- Mahindru, S. N. 1992. Indian plant perfume. Metropolitan, New Delhi, P 138.

8- Reinecerious, G. 1996. Source Book of Flavors. pp 238-239.

9- Karim, A; Perrez, M. and Bhatty, MK. 1976. Studies on the essential oil of the pakistan species of the family Umbelliferae. Cuminum Cyminium seed oil. Pakistan J. SCI. ind. Res. 19 (5-6) pp 239-242. 

10- Basser, KHC; Kurkcuoglu, M. and Ozek, T. 1992. Composition of the Turkish Cumin seed oil. J. Essenti. oil Res. 4: 2, 133-138.

11- Iiao-yong, J. and Sum IY. 1990. Studies on chemical composition of valatile oil from seeds of Cuminum cyminum. Acta-Botanica-Sinica; 32 (5): 372-375.

12- Rechinger, K. H. 1987. Flora Iranica. No 162.