بررسی ترکیبهای فرار برازمبل بلوچی .Perovskia atriplicifolia Benth

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

اندامهای هوایی گیاه Perovskia atriplicifolia در فصل تابستان از باغ گیاه شناسی ملی ایران جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در دمای محیط، به روش تقطیر با بخارآب (Steam distillation) اسانس گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی زرد روشن با بازده 2.3% بدست آمد. سپس با استفاده از کروماتوگرافی تجزیه ای (Analytical GC) و کوپل آن با طیف سنج جرمی (GC/MS) مواد تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفت. 
حاصل این بررسی که برای اولین بار به صورت کامل روی این گیاه انجام گرفته است شناسایی 38 ترکیب ترپنوئیدی با غلظت بالاتر از 0.07% در اسانس مذکور بوده است. از این میان، ترکیبهای 1 و 8- سینئول + لیمونن (40.13%)، آلفاپینن (17.87%)، دلتا-3- کارن (9.13%)، بتاپینن (6.59%)، کامفن (6.17%) و کامفور (5.36%) بیشترین درصد را داشته و 85.25% از وزن اسانس فوِ را تشکیل داده اند. به علاوه، جریان آب زیر اسانس نیز مورد استخراج و بررسی قرار گرفت. همچنین مدت زمان لازم برای اسانس گیری بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


1- مظفریان، ولی الله، فرهنگ نامهای ایران، صفحه ۴۰۰، سال ۱۳۷۵.

2- Mucciarelli, M., Maffei, M., and Sacco, T. 1993. Glandular triobomeessential oils of perovskia atriplicifolia Benth. and P.

scrophulariaefolia Bunge. Rivista Ital. EPPOS, 9, 3-7.

3- Younos, Ch., Larrian M. and Delt, J. M. 1972. Essential oils from two perovskia species P. abrotanoides and P. atriplicifolia, Plant. Med. Phytother., 6(3), 178-182.

4- Nigam, M. C., Rao, P.R., and Atal, C. K. 1969. Gas Chromatography of the oil of Perovskia abrotanoides. Parfum. Kosmet., 50, 221-222.

5- Rao, M.C, 1926. Quart. J. Indian, Chem. Soc. 3, 141-147.

6- Geunther, E., 1947. The Essential oils, vol: 1, P. 154.

۷- میرزا، مهدی، سفیدکن، فاطمه و احمدی لطیفه، اسانسهای طبیعی، سال ۱۳۷۵.