تاثیر میزان کودهای ازته و فسفره بر بذردهی گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی بر میزان بذردهی گیاه شابیزک طرح تحقیقاتی  در سال 1372 آغاز شد. در این تحقیق ابتدا بذرهای گیاه در فصل پاییز در گلخانه و درون گلدان کشت شد و در بهار سال بعد به مزرعه ایستگاه تحقیقاتی البرز واقع در حسین آباد کرج منتقل گردید. این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی و تحلیل واریانس با 16 تیمار کودی و چهار تکرار اجرا شده است. نتایج حاصل نشان داده اند که با به کار بردن مقادیر 0، 20، 40 و 60 کیلوگرم در هکتار کودهای نیتروژن دار و فسفردار، میزان بذردهی در شرایط کودی بیشتر از شرایط معمولی بوده است و ازت باعث بذردهی بیشتر گیاه شابیزک شده است. 

کلیدواژه‌ها


 1- زرگری، علی، ۱۳۶۸، گیاهان دارویی جلد 3. انتشارات دانشگاه تهران.

2- Bukovac, M. J. & Wittwer, M., 1982. Above ground plant part.

3.Deans E 1994 Flavour and Fragrance Journal ,9:129-125,

4- Minderman, N. & Leefling, M., 1985. The amount of drainage water & solutes from lysimeters plant 61-80.

5- Plletier, S. W., 1983-85. Alkaloids vol. 3.

6- Ruminska, A., 1978. Influence of fertilizer on the content of active compounds in spice crop and medicinal plants. Acta horticultural, 73: 143-157.

7- Tandene, HLS., 1992. Non Traditional Sectors for Fertilizer Use.

8- Tyler, Bradly, Robber. 1988. Pharmacognosy.