بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زیره سیاه (.Carum carvi L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

میوه زیره سیاه .Carum carvi L ( کشت به طریق دیم )در اواخر مرداد ۱۳۷۷ ازمنطقه آپارچای استان اردبیل جمع آوری شد و بذر بلغور شده به روش فارماکوپه (Hydrodistillation) و به مدت 4 ساعت مورد اسانسگیری قرار گرفت. اسانس با بازده قابل توجه 5.5 %بر اساس وزن خشک گیاه بدست آمد. نمونه حاصل با استفاده ازدستگاه GC/ MS مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان دادند که ترکیبهای کارون ( carvon ) با 72.8% و لیمونن با 23.8%حدود ۹۸٪ از کل ترکیبهای اسانس را در بر می گیرند. مقایسه برخی ویژگیهای اسانس ایران با موارد مندرج در استاندارد ISO نشان داد که کیفیت اسانس منطقه مورد آزمایش در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


1- Bremness, L. 1994. Herbs.Dorling Kindersley, UK.P.239.

2- FAO- Plant Production and Protection Paper, selected medicinal plants. 53/1/1984.

3- International Standard (ISO-8896). Oil of caraway (carum carvi L.). 1987-06-01.

4- Odymnimh,p.1995, Complete Medicinal Herbal .Dorling Kindersley, UK.p74.

5- Ortiz, E.L.1996,Encyclopedia of Herbs, Spices and Flavouring. Dorling kindersley, UK.p74

6- Putievsky,E.;Ravid, U;Dudai,N;Katzir,1.1994.A new cultivar of caraway and its essential oil. Journal of herbs, Spices and Medicinal Plants, Vol. 2 (2), pp 81-84. 

7- Reineccius, G. 1996. Source Book of Flavours. Chapman and Hall. UK. Pp. 274-5