تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به تاثیر روشهای مختلف اسانس گیری بر بازده و نیز ترکیبهای تشکیل دهنده اسانسها، در این مقاله روشهای متداول اسانس گیری برای گیاه Eucalyptus camaldulensis Dehn.  مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای تهیه اسانس از این گیاه، سه روش مختلف تقطیر با آب و بخار، تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب، به کار رفته است. بازده اسانس گیری برای سه روش مذکور به ترتیب برابر 0.22، 0.60 و 0.60 درصد بود (بر اساس وزن برگ تازه گیاه). سپس ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس به کمک روشهای مکمل GC و GC/MS مورد شناسایی قرار گرفتند (به دلیل تشابه کروماتوگرامهای حاصل از دستگاه GC، فقط اسانس حاصل از روش تقطیر با آب و بخار به دستگاه GC/MS تزریق گردید). در سه اسانس حاصل، تعداد 22 ترکیب شناسایی گردیدند که در میان آنها به ترتیب 1 و 8- سینئول (1,8-Cineole) (8.7، 48.63 و 35.6%)، پاراسیمن (p-cymene) (3.2 و 16.15 و 21.3%)، اسپاتولنول (Spathulenol) (7.9، 3.3 و 6.7%) و گاماترپینن (g-terpinene) (3.1 2.5 و 2.5%) بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهند.

کلیدواژه‌ها


1- زرگری، على ۱۳۹۳. گیاهان داروئی، جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران. صفحه ۳۱۰

2- جوانشیر، کریم و مصدق، احمد ۱۳۷۱، اکالیپتوس، صفحه ۱۳۶.

3- Duke, J.A.1985. CRC Handbook of medicinal herbs, 185-186. 

4- Moudachirou, M. Gbenou,J.D. Chalchat,J.C. Chabard,J.L. and Lartigue, C. 1999. Chemical composition of essential oils of eucalyptus from Benin: Eucalyptus citriodora and E. camaldulensis. Influence of Location, Harvest Time, Storage of Plants and Time of Steam Distillation. The Journal of Essential Oil Research, 11:109-118.

5- Milhau, G. Pelissier, Y.and Bessiere,J.M.1997. Invitro Antimalarial Activity of Eight Essential Oils. The Journal of Essential Oil Resserch, 9:329-333.

6- Bignell, C.M. Dunlop, P.J. Brophy, J.J. and Jackson, J.F.1996.Volatile leaf oils of some south-western and southern Australian species of the genus Eucalyptus.Part XII.A. subgenus eudesmia:B. subgenus symphyomyrtusa) section excertia;(b) series globulares. Flavour and Fragrance Journal, 11:145-151.

7- Samate, A.D., Nacro,M. Menut,C. Lamaty, G. and Bessiere,J.M, 1998,Aromatic plants of tropical west Africa. VII.Chemical composition of the essential oils of two Eucalyptus species (Myrtaceae) from Burkina Faso: Eucalyptus alba Muell, and E. camaldulensis Dehnardt. The Journal of Essential Oil Research., 10:321-324.

8- Davies, N.W.1986.Gas chromatographic retention indices of monoterpenes and sesquiterpenes on methylsilicone and carbowax 20M phases. Journal of Chromatography, 503:1-24.

9- Jennings, W. and Shibamoto, T. 1980. Qualitative analysis of flavour and fragrance volatiles by glass capillary gas chromatography. Academic Press, New York.

10- Guenther, E. 2949, The essential oils, 2:708-711 11- Sybil, P.1984.McGraw-Hill dictionary of chemical terms.