بررسی مراحل فنولوژیکی تعدادی از گیاهان دارویی در قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشچوی دکترای زراعت و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان قزوین

2 محقق سابق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

به منظور بررسی و تعیین مراحل فنولوژیکی تعداد 11 گونه گیاه دارویی در شرایط آب و هوایی قزوین طی سالهای 1371 و 1372 آزمایشی به صورت مشاهده ای در خاکی با بافت شنی رسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسماعیل آباد قزوین انجام شد. گیاهان مورد بررسی عبارت بودند از: خردل، رازیانه، گاوزبان، کاسنی، بادرشبو، تاتوره، زنیان، گلرنگ، سیاه دانه، پنیرک و ریحان. 
گیاهان فوق در سال 1371 در آخر فصل بهار (به عنوان کشت دوم) و در سال 1372 در اول فصل بهار (به عنوان کشت اول) کشت گردیدند. نتایج نشان دادند که گیاهان با رشد نامحدود شامل گاوزبان و پنیرک و همچنین گیاه رازیانه جهت حصول عملکرد اقتصادی مطلوب می باید در اوایل بهار کشت شوند و در مورد سایر گیاهان امکان کشت و بهره برداری در اوایل تابستان (به عنوان کشت دوم) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1- اکبری نیا، احمد. فرج اللهی، اصغر. ۱۳۷۵. طرح جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی منطقه قزوین.

2- جاوید تاش، ایرج. ۱۳۷۷، سلسله مقالات کشت تا برداشت تعدادی از گیاهان داروئی. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3- راشد، محمد حسن. جزوه درسی گیاهان دارویی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد

4- زرگری، علی. ۱۳۹۰، گیاهان دارویی. جلدهای ۵-۰۱ انتشارات دانشگاه تهران

5- محمدی، غلامرضا. نتایج کشت گیاهان دارویی در مرحله اول. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره ۱۱۷

6- میراب زاده اردکانی، مجتبی. ۱۳۷۱، بررسی مراحل رشد برخی از گیاهان داروئی و معطر در شرایط کرج زیتون شماره 112