اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بخش گیاهان دارویی وزات جهاد سازندگی،تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

4 موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بخش گیاهان دارویی وزارت جهاد، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر پرتوهای فرابنفش حاصل از سه لامپ 8، 20 و 40 وات بر تغییرات کمی و کیفی اسانس نعناع در شرایط مزرعه و گلخانه با استفاده از دستگاه های GC/MS،GC در دو مرحله از نمو گیاه (قبل و زمان گلدهی) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. مقدار اسانس تحت تاثیر پرتوهای فرابنفش در مزرعه از0.4% در نمونه شاهد به 78% در تیمار 20 وات و در گلخانه از 0.42% در نمونه شاهد به 0.53% در تیمار 40 وات در مرحله قبل از گلدهی افزایش یافت. درصد ترکیب Carvon در گیاهان مزرعه ای در هر سه تیمار افزایش می یابد و بیشترین میزان افزایش مربوط به تیمار 40 وات قبل از گلدهی است.
مقدار ترکیب Piperitenone در دو تیمار 8 و 20 وات از 55 درصد در نمونه شاهد به کمتر از 0.5% در نمونه های تیمار شده کاهش یافت و به عکس Piperitenone oxide از 0.5% در نمونه شاهد به 48 و 44 درصد نمونه های تیمار افزایش یافت. اثرات پرتوهای فرابنفش بر رویش و تکوین گیاه نعناع در دست بررسی می باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Barnes, P., Jordan,P., Gold, G., Flint, S. and Caldwell, M., (1988), Functional Ecology,2,319.

2. Caldewell,M.M.,Flint, S.D.and Searles,P.S.,(1994), Plant Cell and Environment, 17,267.

3. Davies,N.W.,Gas chromatography Retention Index of monoterpenes and methyl silicom and carbowax 20M Phases,”(1998),"1998), J.Chromatography", 503,1-24.

4. Husain,a., (1989), some resent development in improvement of agrotecnology of essential oil crops India., Proceeding of the "International congress of ssential oils Fragrances and Flavours, New Dehli,India, 12-16.

5. Karousou,R, (1998), “Phytochemistry", 49,8,2273-2277.

6. Kulandaivelu, G.,S, (1996), Plant Ecophisiology, PP.41.

7. Lawrence,B.,M.,(1978). A study of the monoterpense interrelation ship in the genus Mentha with Pecial reference to the origin of Pulegon and Menthofuran PH.D. These Graningen State University.Groningen.,(1978).

8. Roth, B.,(1992),The essential oils of selected spices. Composition and biosyntesis of  the Oils during development and after artificial UV-radiation ph. D.Karisr.Beiter.Okophylial.12.

9. Sandra,P;Bicchi,C., Cheomatographic Method, Capillary Gas Chromatography in Essential oils Analysis, Chapter 8, Retention Indices in Essential Oil Analysis, P.259-274,(1987).

10. Stolarski,R.,Bojkov,J.and Zawodny,(1992), J., Science, 256,342.

11. Yamaura, T.Tanaka, S.and Tabata, M., (1989), Phytochemistry, 28,741.