گیاهان دارویی استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امود دام فارس

چکیده

روند رو به رشد جمعیت در کشور و نیز کمبود دارو و به ویژه اثرات سوء جانبی داروهای شیمیایی، انسان را به دخالت بی رویه در منابع طبیعی وا می دارد. چون گیاهان دارویی و فرآورده های جنبی استان فارس از لحاظ اقتصادی – اجتماعی و نیز اشتغال‌زایی یکی از منابع مهم دارویی کشور به شمار می رود، بنابراین به منظور شناسایی این منبع عظیم ژنتیکی با ارزش، به ویژه گیاهان بومی مهم که شرایط اکولوژی استان را نشان می‌دهند بررسی همه جانبه‌ای انجام گرفت. در این جهت، ضمن مطالعات اولیه و بررسیهای صحرایی، پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی مناطق مختلف استان فارس بررسی و نسبت به جمع آوری و شناسایی 483 نمونه گیاه از 94 خانواده و 252 نمونه بذر از 73 خانواده اقدام شد. به علاوه مراحل فنولوژی تعداد 144 نمونه گیاه از 41 خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


امین، غلامرضا 1370. گیاهان دارویی سنتی ایران. جلد اول، انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 230صفحه.

آینه‌چی، یعقوب 1358. مفردات پزشکی. جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 424 صفحه.

آینه‌چی، یعقوب 1356. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران.انتشارات دانشگاه تهران، 1196 صفحه.

توکلی صابری، محمدرضا و محمدرضا صداقت 1364. گیاهان دارویی. انتشارات سازمان پژوهش، 256 صفحه.

رجحان، محمدصادق 1360. کتاب شفا با گیاهان دارویی. چاپ سوم، انتشارات خمام 255 صفحه.

ثابتی، حبیب ا... 1344. درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه تهران. 593 صفحه.

زرگری، علی 1360. گیاهان دارویی. جلد اول تا چهارم، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

زمان، ساعد 1370. گیاهان دارویی. انتشارات ققنوس، 367 صفحه.

شماع، محمود و هوشنگ ساعدی 1362. گیاهان سمی و تأثیر مسمومیت آنها در حیوانات . انتشارات دانشگاه تهران، 297 صفحه.

طاهباز، فوزیه 1371. زیست‌شناسی علفهای هرز. انتشارات دانشگاه تهران، 226 صفحه.

قهرمان، احمد، سالهای متفاوت، فلور رنگی ایران. جلد 13-1، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1625 صفحه.

کریمی، هادی 1369. مرتعداری. انتشارات دانشگاه تهران، 408 صفحه.

لسانی، حسن 1370. مبانی فیزیولوژی گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران، 226 صفحه.

مبین، صادق 1359. رستنی‌های ایران. جلد اول تا سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

مشیدی، بدیع ا... و مهدی سمسار 1357. مفردات پزشکی، جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.

مظفریان، ولی ا... 1362.خانواده چتریان در ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 395 صفحه.

مومنی، تاج خانم و نوبهار شاهرخی 1370. اسانسهای گیاهی و اثرات درمانی آنها. انتشارات دانشگاه تهران، 128 صفحه.

نراقی، مهدی 1361. نسخه‌های شفا بخش. انتشارات سپهر، 366 صفحه.

نوش دارو، شرکت داروسازی، بی تا، با طبیعت آشتی کنیم. صفحات 6-4.

Ewald, E. 1959. Pflanzenkunde. 1. Band, 5. Aufgabe, Bayerische Schulbuchverlag, 168 Seiten.

Graf, J., Pflanzenbestimmungsbuch, 3. Aufgabe, Lehmansverlag, Muenchen, 310 Seiten.

Gurtner, M. 1968. Gesud durch Heilkraeuter, Condromverlag, 503 seiten.

Klapp, E. 1967. Lehrbuch des Acker und Pflanzenbau, Verlag paulparey, Berlin, 604 seiten.

Messegue ,M. 1973. Die Natur hat immer recht, verlag, fritz Molden, Wien,320 seiten.