بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی پاپهن Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F.

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

اندامهای هوایی گیاه Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F. در فصل تابستان از اطراف گرمسار جمع‌آوری گردیده و پس از خشک شدن در دمای محیط، به روش تقطیر با آب و بخار آب اسانس‌گیری شدند. اسانس به‌صورت یک لایه روغنی زرد روشن با بازده 1.5% بدست آمد.
ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس به‌وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) و دستگاه گاز کروماتوگراف کوپل شده با طیف سنج جرمی (GC/MS)  مورد بررسی قرار گرفتند. از میان 15 ترکیب شناسایی شده در این اسانس ترانس اوسیمن (26.82%)، میرسن (29/26%)، سیس اوسیمن (7.67%)، بتاکاریوفیلن (4.64%) و لیمونن (4.55%) بیشترین غلظـت را داشتــه و در مجمـــوع حــدود 70 درصد از اسانس L. Staurophyllum را تشکیل می‌دادند.

کلیدواژه‌ها


1-     مظفریان، ولی‌اله، فرهنگ نامهای گیاهان ایران، 1375، انتشارات فرهنگ معاصر،‌تهران، صفحه 327.

2- Shibamoto, To, (1987) Retention Indices in Essential oil Analysis. In: Capillary Gas chromatography in Essential oil Analysis, chapter 8, pp 259-274. Huething, New York.

3- Dariea, N. W., (1990) Gas chromatographic retention indices of monterpens and sesquiterpens, J. of chromatography, 503, 1-24.


in; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

     The essential oil isolateed by water and steam distillation from aerial parts of Lomatopodium staurophyllum (Rech.f.) Rech.f. was analyzed by capillary GC annd GC/MS. Among the 15 compounds identified, the major componeents were (E)-β-ocimene (26.8%%), myrcene (26.3%), (z)-β-ocimene (17.7%), β-caaryophyllene (4.6%) and limonene (4.6%).