بررسی اثر فراصوت در استخراج گلیسیریزین از شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در مقایسه با روش اصلاح شده روسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سنندج، سنندج، ایران

2 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سنندج، سنندج، ایران

3 استاد، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور واحد سقز، سقز، ایران

چکیده

شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) گیاهی است بوته‏ ای چندساله که در اطراف مدیترانه و آسیا همانند ترکیه، ایتالیا و به‌ویژه ایران به‌طور گسترده رشد می‏ کند. شیرین‌بیان گیاه مطلوبی است که از هزاران سال پیش در مواد غذایی و دارویی کاربرد داشته است. این گیاه حاوی ترکیب‌های زیادی است که مؤثرترین آنها گلیسیریزین بوده که عامل طعم شیرین ریشه شیرین‌بیان (30 تا50 بار از شکر شیرین‏تر) است. ریشه گیاه مذکور از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان برای انجام تحقیق تهیه شده و پس از آماده‌ سازی، نمونه‏ های خشک شده را پودر کرده و از آن برای استخراج گلیسیریزین با روش‏های مختلف روسین (rosen modified)، پری‌سونیکاسیون (pre ultrasonic) و پوست سونیکاسیون (post ultrasonic) در زمان‏های 30 و 60 دقیقه و فرکانس‏های 35 و 100 کیلوهرتز و در دمای ثابت 60 درجه سیلسیوس درصد خلوص و بازدهی استخراج مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین کلیه تیمارهای مورد بررسی در سطح 0.01>P اختلاف معنی‏دار وجود دارد. البته بین تمامی تیمارهای بررسی شده روش های پوست سونیکاسیون (فرکانس 100 کیلوهرتز و زمان 60 دقیقه) و اصلاح شده روسین به‌ترتیب حداکثر و حداقل درصد خلوص و بازدهی استخراج را نشان داده‌ است.

کلیدواژه‌ها


- Albu, S., Joyce, E., Paniwnyk, L., Lorimer, J.P. and Mason, T.J., 2004. Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidants from Rosmarinus officinalis for the food and pharmaceutical industry. Ultrasonics Sonochemistry, 11(3-4): 261-265.

- Alissandrakis, A., Daferera, D., Tarantili, P.A., Polissiou, M. and Harizanis, P.C., 2003. Ultrasound-assisted extraction of volatile compounds from citrus flowers and citrus honey. Food Chemistry, 82: 575-582.

- AOAC, 2002. Association of Official Analytical Chemists. Official Method 982.19.

- Arase, Y., Keda, K., Murashima, N., Chayama, K., Tsubota, A., Koida, I., Suzuki, Y., Saitoh, S., Kobayashi, M. and Kumada, H., 1990. The long term efficacy of glycyrrhizin in chronic hepatitis C patients. American Cancer Society, 79: 494-500.

- Bernard, F., Soleimani, H. and Rezai, J., 2001. The amount of glycyrrhizic acid a population of callus natural roots of the liquorice plant. Journal of Teacher Education, 2: 3.

- Cirillo, G., Curcio, M., Parisi, O., Puoci, F., Iemma, F., Spizzirri, U., Restuccia, D. and Picci, N., 2011. Molecularly imprinted polymers for the selective extraction of glycyrrhizic acid from liquorice roots. Food Chemistry, 125: 1058-1063.

- Dong, J., Liu, Y., Liang, Z. and Wang, W., 2010. Investigation on ultrasound-assisted extraction of salvianolic acid B from Salvia miltiorrhiza root. Ultrasonics Sonochemistry, 17: 61-65.

- Fenwick, G.R., Lutomski, J. and Nieman, C., 1989. Liquorice, Glycyrrhiza glabra L.-composition, uses, and analysis. Food Chemistry, 38(2): 119-143.

- Fu, B., Liu, J., Li, H., Li, L., Lee, F.S.C. and Wang, X., 2005. The application of macroporous resins in the separation of licorice flavonoids and glycyrrhizic acid. Journal Chromatography A, 1089: 18-24.

- Gupta, D.K., Verma, M.K. and Khajuria, R.K., 2013. Development of a validated UPLC-qTOF-MS/MS method for determination of bioactive constituent from Glycyrrhiza glabra. Journal Pharmaceutical Analysis, 33: 205-210.

- Hagiaghay, R., Khan Ahmadi, M., Naghdi badi, H., Akhundzade, N., Khaliq, F., Mherafarin, A. and Shahriar, S., 2012. Analytical review on methods to isolate and measure the glycyrrhizic acid from licorice. Journal of Medicinal Plants, 13(50): 1-10.

- Hartung, H.A., 1979. Potassium-Magnesium-Calcium Glycyrrhizin. U.S. Patent 27.

- Kaufmann, B. and Christen, P., 2002. Recent extraction techniques for natural products: microwave-assisted extraction and pressurized solvent extraction. Phytochemical Analysis, 13: 105-113.

- Kimura, M., Moro, T., Motegi, H., Maruyama, H., Sekine, M., Okamoto, H., Inoue, H., Sato, T. and Ogihara, M., 2008. In vivo glycyrrhizin accelerates liver regeneration and rapidly lowers serum transaminase activities in 70% partially hepatectomized rats. European Journal of Pharmacology, 579: 357-364.

- Luque de Castro, M.D. and Garcia-Ayuso, L.E., 1998. Soxhlet extraction of solid materials: An outdated technique with a promising innovative future. Analytica Chimica Acta, 369: 1-10.

- Mauricio, A., Rostagno, M.P. and Carmelo, G.B., 2003. Ultrasound-assisted extraction of soy isoflavones. Journal of Chromatography A, 1012: 119-128.

- Meireles, A. and Angela, M., 2003. Supercritical extraction from solid: process design data. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 7: 321-330.

- Miremadi, P., Ezzatpanah, H., Larijani, K., Azizinezhad, R. and Motaghian, P., 2009. Comparison of different methods of obtaining glycyrrhizic acid from licorice extract powder. Food Technology & Nutrition, 8(1): 21-27.

- Mukhopadhyay, M. and Panja, P.A., 2008. A novel process for extraction of natural sweetener from licorice (Glycyrrhiza glabra) roots. Separation Purification Technology, 63(3): 539-545.

- Omidbaigi, O., 2007. Production and Processing of Medicinal Herbs (Vol 3). Quds Razavi Publication, Mashhad, 397p.

- Pan, X., Liu, H., Jia, G. and Shu, Y.Y., 2000. Microwave-assisted extraction of glycyrrhizic acid from licorice root. Journal of Biochemical Engineering, 15: 173-177.

- Renmin, W., Chan, L., Jingliang, L., Fang, Y., Jianpei, G. and Xuejun, P., 2012. Pressured microwave-assisted hydrolysis of crude glycyrrhizic acid for preparation of glycyrrhetinic acid. Chinese Journal of Chemical Engineering, 20(1): 152-157.

- Shen, S., Chang, Z., Liu, J., Sun, X., Hu, X. and Liu, H., 2007. Separation of glycyrrhizic acid and liquiritin from Glycyrrhiza uralensis Fisch. extract by three-liquid-phase extraction systems. Separation Purification Technology, 53: 216-223.

- Smith, R.M., 2002. Extractions with superheated water. Journal of Chromatography A, 975: 31-46.

- Sun, S., Xie, Y., Tian, Q. and Liu, H., 2007. Separation of glycyrrhizic acid and liquiritin from licorice root by aqueous nonionic surfactant mediated extraction. Colloids and Surfaces A: Physicochemcal Engineering Aspects, 305: 42-47.

- Teo, C.C., Tan, S.N., Yong, J.W.H., Hew, C.S. and Ong, E.S., 2010. Pressurized hot water extraction (PHWE). Journal of Chromatography A, 1217(16): 2484-2498.

- Tian, M., Yan, H. and Row, K.H., 2008. Extraction of GA and glabridin from licorice. Journal of International Molecular Science, 9: 571-577.

- Trupti, W., Virendra, C. and Rathod, K., 2012. Extraction of glycyrrhizic acid from licorice root using ultrasound: Process intensification studies. Chemical Engineering and Processing, 54: 37-41.

- Vinatoru, M., 2001. An overview of the ultrasonically assisted extraction of bioactive principles from herbs. Ultrasonics Sonochemistry, 8: 303-313.

- Wang, Q., Ma, S., Fu, B., Lee, F.S.C. and Wang, X.D., 2004. Development of multi-stage countercurrent extraction technology for the extraction of glycyrrhizic acid (GA) from licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch.). Journal of Biochemical Engineering, 21(3): 285-292.

- Wee Eng, A.T., Heng, M.Y. and Ong, E.S., 2007. Evaluation of surfactant assisted pressurized liquid extraction for the determination of glycyrrhizin and ephedrine in medicinal plants. Analytica Chimica Acta, 583: 289-295.

- Wittschier, N., Faller, G. and Hensel, A., 2009. Aqueous extracts and polysaccharides from Liquorice roots (Glycyrrhiza glabra L.) inhibit adhesion of Helicobacter pylori to human gastric mucosa. Journal of Ethnopharmacology, 125: 218-223.