بررسی کمّی و کیفی اسانس هشت جمعیت کاشته شده Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه فیتوشیمی، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

برای بررسی ترکیب‌های اسانس بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut) در شرایط مزرعه، بذر جمعیت‌های مختلف از استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، ایلام و فارس جمع‌آوری و در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج در سال زراعی 93-1392 کشت گردید. در مرحله گلدهی از سرشاخه‌های گلدار، نمونه تهیه و پس از خشک کردن در هوا با استفاده از روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شد. برای شناسایی و جداسازی ترکیب‌های اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌‌سنج جرمی استفاده شد. نتایج نشان داد بازده اسانس جمعیت‌ها بین 0.2% در پیرانشهر تا 0.3% در دره‌شهر متغیر می‌باشد. 28 ترکیب در اسانس جمعیت‌ها شناسایی شد که اسپاتولنول، کاریوفیلن اکساید و گلوبولول از ترکیب‌های عمده بودند که درصد آنها در جمعیت‌ها متفاوت بودند، به‌طوری که اسپاتنول با درصدهای 19.1، 18.1، 16.2، 14.5، 13.8 و 12.2 به‌ترتیب در جمعیت‌های دره‌شهر، قروه، دیواندره، ایوان، پیراشهر و سنندج؛ ترکیب کاریوفیلن اکساید با درصد 20.5، 13.2، 12.9، 12.4 و 12.2 به‌ترتیب در نمونه‌های دره‌شهر، قروه، دیواندره2، فارس و دیواندره 1 و به‌ترکیب گلوبولول با مقادیر 12، 11.5 و 11.2 درصد به‌ترتیب در نمونه‌های ایوان، دیواندره2 و قروه اشاره کرد. نتایج آنالیز خوشه‌ای، هشت جمعیت را به سه دسته متفاوت تقسیم کرد، به‌طوری که جمعیتهای پیرانشهر و فارس در یک دسته، قروه و دره‌شهر در دسته دیگر و سایر نمونه‌ها در یک دسته جداگانه قرار گرفتند. بنابر نتایج بدست‌آمده برای دستیابی به برخی ترکیب‌ها با درصد بالا، ضروریست از جمعیت خاص اسانس‌گیری شود.

کلیدواژه‌ها


- Adeli, N., Alizadeh, M.A., Mohammadi, A. and Jafari, A.A., 2013. Phenological and morphological assessment of a number of populations of Anthemis haussknechtii. The First Nation Conference on Policies toward Sustainable Development in Agriculture, Natural Resources and the Environment, Tehran, 10 March: 8.

- Carson, C.F. and Riley, T.V., 1995. Antimicrobial activity of the major components of the essential oil of Melaleuca alternifolia. Journal of Applied Microbiology, 78: 264-269.

- Chavan, M.J., Wakte, P.S. and Shinde, D.B., 2010. Analgesic and anti-inflammatory activity of caryophyllene oxide from Annona squamosa L. bark. Phytomedicine, 17(2): 149-151.

- Cirecelav, G., De Mastro, G., D'Andrea, L. and Nano, G.M., 2002. Comparison of chamomile biotypes (Chamomilla recutita (L.) Rauschert). Acta Horticulturae, 330: 211-212.

- Cosentino, S., Tuberoso, C.I.G., Pisano, B., Satta, M., Mascia, V., Arzedi, E. and Palmas, F., 1999. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils. Letters in Applied Microbiology, 29: 130-135.

- Deiml, T., Haseneder, R., Zieglgansberger, W., Rammes, G., Eisensamer, B., Rupprecht, R. and Hapfelmeier, G., 2004. Alpha-thujone reduces 5-HT3 receptor activity by an effect on the agonist-reduced desensitization. Neuropharmacology, 46(2): 192-201.

- Fonseca, F.N., Tavares, M.F. and Horvath, C., 2007. Capillary electro chromatography of selected phenolic compounds of Chamomilla recutia. Journal of Chromatography A, 1154: 390-399.

- Ghelardini, C., Galeotti, N., Mannelli, L.D.C., Mazzanti, G. and Bartolini, A., 2001. Local anaesthetic activity of β-caryophyllene, II Farmaco, 56(6-7): 387-389.

- Goren, A.C., Piozzi, F., Akcicek, E., Kılıç, T., ÇarıkçI, S., Mozioglu, E. and Setzer, W.N., 2011. Essential oil composition of twenty two Stachys species (mountain tea) and their biological activities, Phytochemistry Letters, 4(4): 448-453.

- Kohanmou, M.A., Alikhani, M. and Rejalie, F., 2013. Autumn cultivation and comparative study of Matricaria chamomilla ecotypes of west and centeral regions in Bushehr. First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture, 10 October: 9.

- Lawrence, B.M., 1989. Essential Oils 1981-1987. Allured Publishing Cor., Carol stream, USA.

- Legault, J. and Pichette, A., 2007. Potentiating effect of β-caryophyllene on anticancer activity of alpha-humulene, isocaryophyllene and paclitaxel. Journal of Pharmacy Pharmacology, 59(12): 1643-1647.

- Mann, C. and Staba, E.J., 1986. The chemistry, pharmacology and commercial formulation of chamomile: 235-280. In: Craker, L.E. and Simon, J.I.E., (Eds.). Herbs Spices and Medicinal Plants, Recent Advances in Botany, Horticulture, and Pharmacology (Vol. 1). Oryx Press, Phoenix, 350p.

- Marotti, M., Dellacecca, V., Piccaglia, R. and Glovanelli, E., 1993. Agronomic and chemical evaluation of three varieties of Foeniculum vulgare Mill. Acta Horticulture, 331: 63-69.

- Mehdikhani, H., Solouki, M. and Zeinali, H., 2007. Study of genetic diversity in Chamomile (Matricaria chamomilla) based on morphological traits. 3th National Conference on Medicinal Plants. Shahed University, Tehran, 24-25 October: 17.

- Mozaffarian, V., 1996. A Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser Publishers, 671p.

- Omidbaigi, R., 1999. Comparison of chemical types of Iranian endemic chamomile and its comparison with modified type. Agricultural Sciences of Modarres, 1: 45-52.

- Omidbiagi, R., 2000. Effect of cultivation area on the quality of Crocus sativus. Journal of Horticultural Sciences and Technology, 3: 167-178.

- Park, K.R., Nam, D., Yun, H.M., Lee, S.G., Jang, H.J., Sethi, G., Cho, S.K. and Ahn, K.S., 2013.
Trans-β-caryophyllene: an effective antileishmanial compound found in commercial copaiba oil (Copaifera spp.). US National Library of Medicine National Institutes of Health.

- Pattnaik, S., Subramanyam, V.R., Bapaji, M. and Kole, C.R., 1997. Antibacterial and antifungal activity of aromactic constituents of essential oils. Microbios, 89: 39-46.

- Pirkhezri, M., Hassani, M.E. and Fakhre Tatabai, M., 2008. Evaluation of genetic diversity of some German chromoile populations (Matricaria chamomilla L.) using some morphological and agronomical characteristics. Iranian of Horticultural Science, 22(2): 87-99.

- Rodilla, J.M., Tinoco, M.T., Morais, J.C., Gimenez, C., Cabrera, R., Martín-Benito, D., Castillo, L. and Gonzalez-Coloma, A., 2008. Laurus novocanariensis essential oil: seasonal variation and valorization. Biochemical Systematics and Ecology, 36: 167-176.

- Sabulal, B., Dan, M., John, J.A., Kurup, R., Pradeep, N.S., Valsamma, R.K. and George, V., 2006. Caryophyllene-rich rhizome oil of Zingiber nimmonii from South India: chemical characterization and antimicrobial activity. Phytochemistry, 67: 2469-2473.

- Sashidhara, K.V., Verma, R.S. and Ram, P., 2006. Essential oil composition of Matricaria recutita L. from the lower region of Himalayas. Flavour and Fragrance Journal, 21: 274-276.

- Savin, K., Ivanic, R. and Miric, M., 1981. Anthemis ruthenica M.B., composition of its volatile oil. Acta Pharmaceutica Yugoslavia Journal, 31: 243-247.

- Silva, S.L., Figueiredo, P.M.S. and Yano, T., 2007. Chemotherapeutic potential of the volatile oils from Zanthoxylum rhoifolium Lam. leaves. European Journal of Pharmacology, 576: 180-188.

- Tan, M., Zhou, L., Huang, Y., Wang, Y., Hao, X. and Wang, J., 2008. Antimicrobial activity of globulol isolated from the fruits of Eucalyptus globulus Labill. Natural Product Research, 22(7): 569-575.

- Tung, Y.T., Chua, M.T., Wang, S.Y. and Chang, S.T., 2008. Anti-inflammation activities of essential oil and its constituentes from indigenous Cinnamon (Cinnamomun osmophloeum) twigs. Bioresource Technology, 99: 3908-3913.