گیاهان دارویی استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 کارشناس ارشد پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گیاهان دارویی استان کرمان با هدف تعیین توان بالقوه و بالفعل استان جمع آوری و شناسایی گردید تا اطلاعات و زمینه لازم جهت انجام بررسیهای دیگر و برنامه ریزیهای اجرایی فراهم گردد. با استفاده از نقشه های اقلیم، دما، بارندگی، تبخیر، توپوگرافی، موقیعت شهری و آبادیها و پیمایشهای میدانی در رویشگاههای گیاهان دارویی این نمونه ها جمع آوری شد. اطلاعات رویشگاهی گیاهان در فرمهای مربوطه ثبت گردید. گونه های گیاهی پس از آماده سازی هرباریومی شناسایی شدند. تعداد 285 گونه گیاه دارویی از 200 جنس و 71 تیره شناسایی گردید. 72% گونه ها با فرم رویشی علفی و 11.3 % بوته های نیمه خشبی می باشند. بیشترین پراکنش گیاهان در ارتفاع 2500-1500 متر از سطح دریا می باشد. بیشترین استفاده اعضاء گیاهان به روش دم کردنی و اسانس گیری است. 

کلیدواژه‌ها


- اسدی، مصطفی(و همکاران). سالهای مختلف. فلور ایران به زبان فارسی. ج 1 تا 30 انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

-استودولا، ژیری. ترجمه: زمان، ساعد. 1370 . گیاهان دارویی، انتشارات ققنوس، 367ص

-آئینه چی، یعقوب. 1365 . مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. انتشارات دانشگاه تهران، 1196 ص

-امین، غلامرضا. 1370 . گیاهان دارویی سنتی ایران. انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 230ص

-ثابتی ، حبیب ا... . 1344. درختان و درختچه های ایران. انتشارات دانشگاه تهران. 563ص

-زرگری، علی. 1368. گیاهان دارویی (5ج) . انتشارات دانشگاه تهران

-قهرمان، احمد. سالهای متفاوت. فلور رنگی ایران . ج 1 تا 20 ، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

-مبین، صادق. 1359. رستنی های ایران. ج اول تا سوم، انتشارات دانشگاه تهران

-مظفریان، ولی ا... . 1362 . خانواده چتریان در ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 395 ص

-مظفریان، ولی ا... . 1375 . فرهنگ نامهای گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر تهران

-میرحیدر، حسین. 1373. معارف گیاهی ج 1 تا 8 . دفتر نشر فرهنگ اسلامی

-Rechinger, K,H.1963-1997. Flora Iranica vol. 1-172. Akademische Druck u.Verlagsanstalt. Graz-Austria.

-Townsend, C.C.1968. Flora of Iraq. Vol. 4,8,9. Baghdad, M. of  Agriculture

-Zohary, M, & Feinbrun-Dothan, N. 1966-1986. Flora Palaestina, vol. 1-4. The Jerusalem Academic Press Israel.