اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی- تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

2 دانشیار گروه فیزیولوژی- تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

3 دانشجوی پزشکی- تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی

چکیده

دراین پژوهش اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت قندی القائ شده توسط استرپتزوتوسین با استفاده از آزمون فرمالین مورد بررسی قرار کرفته است.برای این منظور از موش صحرایی نر نزاد Wistar  در محدوده وزنی 350    250 گرم استفاده شد.موشها به طور کاملا تصادفی به سه گروه کنترل، گروه دیابتی و گروه دیابتی درمان شده با دانه گشنیز تقسیم شدند.برای دیابتی کردن حیوانات از داروی استرپتوزوسین  (STZ) به صورت تک دوز به میزان  mg/kg 60 استفاده گردید. پس از گذشت یک ماه، آزمونفرمالین بر روی موشها انجام گرفت. نتایج آزمون فرمالین نشان داد که میزان درد در موشهای دیابتی پس از گذشت یک ماه در فاصله دوم از مرحله حاد آزمون فرمالین (افزایش زمانی 5-10) افزایش معنی داری (p<0.001) را نسبت به گروه کنترل نشان می دهد (افزایش 76%) در حالی که تفاوت موجود بین دو گروه کنترل و دریافت کننده عصاره متانولی دانه گشنیز در همین فاصله زمانی کمتر معنی دار (P<0.05) می باشد.با این وجود میزان درد در موشهای دیابتی دریافت کننده عصاره در دو مرحله حاد و مزمن آزمون فرمالین هیچ گونه تفاوت معنی داری را نسبت به هم نشان نداد.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تجویز عصاره الکلی دانه گشنیز به میزان  100 mg/Kg  به مدت یک ماه به موشهای دیابتی کاهش معنی داری را درمیان گلوکز خون و میزان احساس درد در مراحل حاد و مزمن آزمون فرمالین بوجود نمی آورد.

کلیدواژه‌ها


- Calcutt, N.A., 2002. Potential mechanisms of neuropathic pain in diabetes, Int Rev Neurobiol; 50: 205-228.

- Cesena, R.M., Caleutt, N.A., 1999, Gabapentin prevents hyperalgesia during the formalin test in diabetic rats., Neurosci Lett; 262: 101-104.

- Chithra, V., Leelamma, S., 1999, Coriandrum sativum-mechanism of hypoglycemic action., Food Chemistry; 67: 229-231.

- Chithra, V., Leelamma, S., 2000, Coriandrum sativum--effect on lipid metabolism in 1,2-dimethyl hydrazine induced colon cancer. J Ethnopharmacol; 71: 457-463.

- Courteix, C., Bardin, M., Chantelauze, C., Lavarenne, J., Eschalier, A.,1994, Study of the sensitivity of the diabetes-induced pain model in rats to a range of analgesics., Pain; 57: 153-60.

- Dobretsov, M., Hastings, S.L., Romanovsky, D., Stimers, J.R., Zhang, J.M., 2003, Mechanical hyperalgesia in rat models of systemic and local  hyperglycemia 4, Brain Res; 960: 174-183.

- Dobretsov, M., Hastings, S.L., Stimers, J.R., Zhang, J.M., 2001, Mechanical hyperalgesia in rats with chronic perfusion of lumbar dorsal root ganglion with hyperglycemic solution., J Neurosci Methods; 110: 915.

- Dubuisson, D., Dennis, S.G., 1977, The formalin test: a quantitative study of the analgesic effects of morphine, meperidine, and brain stem stimulation in rats and cats., Pain; 4: 161-174. 

- Galer, B.S., Gianas, A., Jensen, M.P., 2000, Painful diabetic polyneuropathy: epidemiology, pain description, and quality of life., Diabetes Res. Clin. Pract.; 47:123-128. 

- Gray, A.M., Flatt, P.R., 1999, Insulin-releasing and insulin-like activity of the traditional anti-diabetic plant Coriandrum sativum (coriander)., Br. J. Nutr; 81: 203-209. 

- Piercy, V., Banner, S.E., Bhattacharyya, A., Parsons, A.A., Sanger, G.J., Smith, S.A., Bingham, S., 1999, Thermal, but not mechanical, nociceptive behavior is altered in the Zucker Diabetic Fatty rat and is independent of glycemic status 4, J. Diabetes Complications; 13: 163-9. 

- Raz, I., Hasdai, D., Seltzer, Z., Melmed, R.N., 1988, Effect of hyperglycemia on pain perception and on efficacy of morphine analgesia in rats., Diabetes; 37: 1253-1259. 

- Swanston-Flatt, S.K., Day, C., Bailey, C.J., Flatt, P.R., 1990, Traditional plant treatments for diabetes. Studies in normal and streptozotocin diabetic mice., Diabetologia; 33: 462-464.