بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، کرج، صندوق پستی 116-13185.

چکیده

گونه‌ای اوکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus porosa در اواسط اسفند ماه 1382 از شهرستان دزفول (باغ فدک)جمع آوری شد و از برگ خشک آن به روش تقطیر با آب در دستگاه مدل کلونجر و به مدت 20 دقیقه اسانسگیری به عمل آمد. بازده اسانسگیری بر اساس وزن برگ خشک معادل 0.57 %  (وزن اسانس در 100 گرم برگ خشک) محاسبه گردید.         به منظور شناسایی کمی وکیفی ترکیبهای اسانس، نمونه اسانس حاصل به دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) تزریق و تعداد 21 ترکیب در آن شناسایی شد. در میان ترکیبهای شناسایی شده، سه ترکیب 1 ،8 -سینئول(58.6 %)، آلفا- پینن (12.8 %) و نوپینون (11.3 %) بالا ترین درصد را به خود اختصاص می دهند.

کلیدواژه‌ها


- زرگری،علی.1366.گیاهان دارویی.جلد اول.انتشارات دانشگاه تهران.

- جوانشیر،کریم و احمد مصدق.1351.اوکالیپتوس.انتشارات دانشگاه تهران.434 صفحه.

- جهرمی،سید مرتضی.1368.بررسی سازگاری گونه های مختلف اوکالیپتوس در مناطق شرق استان فارس.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبیعی.

- Bignell, C.M., Dunlop, P.J., Brophy, J.J. and Jackson, J.F., 1996. Volatile Leaf Oils of some south-western and southern Australian species of the genus Eucalyptus.Part XII.A. subgenus eudesmia:B. subgenus symphyomyrtus:(a)section excertia;(b)series globulares. Flavour and Fragrance Journal, 11:145-151.

- Milhau, G., Pelissier, Y. and Bessiere, J.M., 1997. Invitro Antimalarial Activity of Eight Essential Oils, The Journal of Essential Oil Research, 9:329-333.

- Moudachirou, M., Gbenou, J.D., Chalchat, J.C., Chabard, J.L. and Lartigue, C., 1999. Chemical Composition of Essential Oils of eucalyptus from Benin:Eucalyptus citriodora and E. camaldulensis.Influence of Location, Harvest Time, Storage of Plants and Time of Steam Distillation. The Journal of Essential Oil Research, 11:109-118.

- Samate, A.D., Nacro,M., Menut,C., Lamaty,G. and Bossiere, J.M., 1998. Aromatic Plants of Tropical West Africa.VII. Chemical Composition of the Essential Oils of two Eucalyptus Species(Myrtaceae) from Burkina Faso:Eucalyptus alba Muell. and E. camaldulensis Dehnardt. The Journal of Essential Oil Research., 10:321-324.

- Shibamoto,T.1987,Retention indices in essential oil analysis in:Capillary  Gas Chromatography in Essential Oils AnalysisEdits.,P.Sandra and C.Bicchi,P.259-277,Dr. Alperd Huethig Verlag,New York.

- Zrira,S.S.,Benjilali,B.B.,Fechtal, M.M. and Richard, H.H.,1992.Essential Oils of Twenty-Seven Eucalyptus Species Grown in Morocco.J.Essent. Oil Res., 4:259-264.