اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

چکیده

بسیاری از فراورده های خام گیاهان دارویی به علت داشتن روغن فرار به طور مستقیم در پزشکی مصرف می شوند ولی در بیشتر موارد روغنهای فرار را از مواد خام جدا نموده و به عنوان دارو به کار می برند . اسانس سر شاخه گلدار مریم گلی (Salvia officinalis L.)  به روش تقطیر با آب استخراج و تاثیر آن بر روی 4 گونه باکتری گرم مثبت و گرم منفی با نام های Shigella sonnei , E.coli, Bacillus anthracis , Bacillus cereus به روش چاهک مطالعه و ترکیبهای شیمیایی اسانس توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی GC و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تجزیه و شناسایی شدI وبا محاسبه شاخص های بازداری روشن گردید که در مجموع 10 ترکیب مختلف در اسانس مزبور شناسایی شد. عمده ترین ترکیبها از جمله  α- pinene (5.5 %) ، borneol (9.4%)  ، α-humulene ( 8.4 %)  ، (9.3%)globulol   بود.
روغن فرار مژثر در برابر سوسپانسیون باکتریهای فوق الذکر با تراکم 10میکروارگانیسم در هر میلی لیتر تعیین گردیده تا میزان باکتری کشی آن مورد مطالعه قرار گیرد. فعالیت باکتری کشی اسانس سرشاخه گلدار مریم گلی بعد از مدت زمان 24-48 ساعت به صورت هاله های عد رشدی مشاهده ش.قطر این هاله ها به ترتیب در مورد باسیلوس سرئوس 40mm ، باسیلوس آنتراسیس 25mm ، شیگلا سونه ای 24mm  و اشرشیا کلی 20mm به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


-  احمدی ، ل., 1372 . بررسی تاثیر مراحل مختلف رشد گیاه مریم گلی دارویی در تولید اسانس و ترکیبهای شیمیایی آن ,تحقیقات گیاهان دارویی و معطر(4) ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، شماره انتشار 212- 1372 ، تهران.

-  زرگری ، ع.، 1369 ,گیاهان دارویی، جلد چهارم ،  ، صفحه 61 –95 ،    انتشارات دانشگاه تهران.

- ملک زاده ، ف.، 1368 ,اصول طب داخلی هاریسون (بیماریهای عفونی باکتریها ) ، جاپ یازدهم ، انتشارات شرکت سهامی چهر.

- رسولی, ا, .رضایی, م. ب ,. 1377 , ترکیب شیمیایی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس آویشن (ThymusX- porlock ) و گلپر (Heracleum persicum ) مجله زیست شناسی ایران, جلد هفتم ، شماره 3و4، چاپ 79 

- Carata c. Morettim, D.L., & peana,A.T., 1996. Activity of the oil of Salvia officinalis L. Against Botrytis cinerea. J. Essen. oil Res., No8,399-404. 

- Davies, N.W., 1998. Gas Chromatographic retention index of monoterpenes and sesquiterpenes on methyl and carbowax 20 M phases., J.Chromatography, 503, 1-24. 

- Dorman. H.J.D., and Deans, S.G., 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology 88, pp. 308-316. Abstract

- Medline Abstract- Geobase Abstract-Biotechnobase Abstract-Embase Abstract- Elsevier Biboase full text via CrossRef 

- Knobloch, K., Pauli, A., Iberi, B., Wegand H., and Weis, N., 1989. Antibacterial and antifungal properties of essential oil components. Journal of Essen. oil Res., 1, pp. 119-128. 

- Lambert Ortiz, E., 1996. Encyclopedia of herbs, spices & Flavourings. Dorling Kinderslej, p 48-9 

- Lis- Balchin, N., Deans.G., and Eaglesham. E.,1997. Relationship between  bioactivity and chemical composition of commerical essential oils. Flavour and Fragr.J., 13: 98-104.

- Odymnimh.p.,1995. Complete medicinal herbal, Dorling Kindersley, p95.

- Pattnaik, S., Subramanyam, V.R., Bapaji M., and Kole, C.R., 1997. Antibacterial and antifungal activity of aromatic constituents of essentialoils. Microbios 89, pp.39-46. Abstract-Medline 

- Piccaglha, R., Marithi, M., & Dellaceae ,V., 1997. Effect of planting density & harvest date on yield & chemical composition of sage oil. J. Essen. oil Res., No 9, 187-191. 

- Reineccius ,G., 1994. Source book of flavors, Chapman & hall.p 389.

- Roussis , V., 1996. Idetification and bacteriostatic activity of the essential  oil of Lamium garganicum L. ssp. Lavigatum Arcangeli. J. Essen. oil Res.8: 291-293. 

- Sandra, P.; Bicchi, C., 1987. Chromatographic method, capillary gas chromatography in essential oil analysis .,Chapter 8, Retention indices in essential oil analysis, p.259-274. 

- Sivropolulov, A., Skokini, Thlanaros and Arsenakas. M., 1995. Antimicrobial activity of mint essential oil, j. Agric food chem. 43, 23342388.

- Tabanca, N., Krmer, B., Demiric F., and Baser, K.H.C., 2001. Composition  and antimicrobial activity of the essential oils Micromeria cristata subsp. Phyrgia and the enantiomeric Medline Full text via CrossRef - Tepe,B., -

- Donmez, E., Unlu. M,. Candan, F., Daferera, D., Vardar-Unlu, G., Polissiou, M., and Sokmen, A., 2004. Antimicrobial and antioxidative activities of the essential oils and methanol extracts of Salvia cryptantha (Montbretet Aucher ex Benth.) and Salvia multicaulis (VahlQ, Food Chemistry. P.519-525. 

- Tzakou, O., Pitarokili, D., Chinou and Harvala C., 2001.Compisition and antimicrobial activity of the essential oil of Salvia ringens. Planta Medica 67, pp. 81-83. Abstract-Medline Abstract- Beilstein Abstracts AbstractElsevier Biobase Abstract-Embase full text via CrossRef

- Vardar Unlu, G., Candan, F., Sokmen, A., Daferera, D., Polissiou, M., Sokmen, M., Donmez E., and Tepe, B., 2003. Antimicrobial and  antioxidant activity of the essential oil and methanole extracts of Thymus pectinatus Fish. et Mey. Var. pectinatus (Lamiaceae). Journal of Agricultural and Food Chemistry 51, pp.63-67.Abstract- Medline full text via CrossRef - www.ashburys.com/oil/eo- sage.htm.