شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اعضاء هیأت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضاء هیأت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

جنس ٍScutellaria  از خانواده Labiatae در ایران  20  گونه گیاه علفی چندساله داردکه گونه  Scutellaria pinnatifida A.hamilt. علاوه بر ایران در شمال سوریه، عراق، تالش  و افغانستان  پراکنش دارد.به منظور بررسی ترکیبهای اسانس  این گیاه سرشاخه های گلدار آن از منطقه توچال  در استان تهران جمع آوری گردید وپس از خشک شدن در دمای محیط با روش تقطیر با  آب (Clevenger) اسانس گیری شد. اسانس به صورت یک لایه روغنی  به رنگ زرد روشن و بازده 0.07 %درصد بدست آمد.
 تجزیه و شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده  اسانس با دستگاه کروماتوگراف گازی (GC)و  کروماتوگراف گازی  متصل شده با طیف سنج  جرمی (GC/MS)  با محاسبه شاخصهای بازداری و مطالعه طیفهای جرمی صورت گرفت. ازمیان 29 ترکیب شناسایی شده که 96.6% اسانس را تشکیل می دهند ترکیب ژرماکرن دی با 39 % بیشترین میزان را بخود اختصاص می دهد. بعد از آن بتاـ کاریوفیلن (23.2 %) بی سیکلو ژرماکرن (11.5%) و فارنسن (7.8%) سایر ترکیبهای عمده تشکیل دهنده این اسانس می باشند. 

کلیدواژه‌ها


-   قهرمان. احمد, 1368 . فلور رنگی ایران . جلد 2 , شماره انتشار 262 , انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

-  مظفریان , ولی اله, 1375 . فرهنگ نامهای گیاهان ایران . انتشارات فرهنگ معاصر, 671 صفحه

-  میرحیدر ,حسین. 1373 , معارف گیاهی .انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی. 547 صفحه

- Awad,R. Arnasonm, J.T., Trudeau, V. Bergeron, C. (2003) Phytochemical and biological analysis of skullcap (Scutellaria lateriflora L.) a medicinal plant with anxiolytic properties. Phytomedicine, 10(8), 640-649.
- Bruno, M. Vassallo, N. Simmonds, MSJ. (1999) A diterpenoid with antifeedant activity from Scutellaria rubicund. Phytochemistry, 50:6,973-976.
- Ghannadi, A. Mehregan, I. (2003) Essential oil of one of the Iranian skullcaps. Zeitschrift fur Naturforschung. Section C, Biosciences, 58(5/6), 316-318.
- Huen, M.S.Y. Leung,J. Ngwah, Lui,WS. (2003) 5,7-Dhydroxy-6methoxyflavone,a benzodazepine site ligand isolated from
Scutellaria baicalensis Georgi, with selective antagonistic properties. Biochemical Pharmacology, 66 (1), 125-132.

- Yuldashev, M.P. (2002) Flavonoids of the aerial part of Scutellaria immaculate Chemistry of Natural Compounds, 37(5), 428-430.
- Zhang Jinlan, Cheqingmin,LiShouzhuo. (2003) Study on metabolism of scutellarin in rats by HPLC-MS and HPLC-NMR. Journal of Asian Natural. Products Research 5(4), 249-259.