بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران،

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، ایران

3 استاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کلپوره (Teucrium polium L.) گیاهیست علفی، پایا و پرشاخه که در نواحی مختلف اروپا و خاورمیانه ازجمله ایران به‌صورت وحشی می‌روید. برای بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم این گیاه در استان کرمان، ابتدا با استفاده از روش CTAB استخراج DNA از 15 نمونه جمع‌آوری شده انجام شد. از 15 آغازگر RAPD برای انجام PCR استفاده شد. داده‌های بدست آمده حاصل از الکتروفورز توسط نرم‌افزار NTSYS با ضریب تشابه دایس و به‌روش UPGMA آنالیز شدند. سپس به‌منظور بررسی تنوع فیتوشیمیایی ژرم‌پلاسم کلپوره از 7 ژنوتیپ از بین نمونه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر اسانس‌گیری بعمل آمد و با استفاده از دستگاه GC/MS تجزیه و شناسایی اسانس انجام شد. بر روی داده‌های حاصل از نتایج GC/MS توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه خوشه‌ای انجام و دندروگرام مربوطه رسم گردید. پس از انجام الکتروفورز محصولات حاصل از PCR پرایمرهای RAPD، 182 باند ایجاد شد که در محدوده 230 تا 2300 جفت باز قرار داشتند که از این تعداد، 169 باند (93%) چند شکلی نشان دادند. میزان تشابه ژنتیکی نمونه‌ها بین 0.37 تا 0.72 بود. براساس نتایج تجزیه خوشه‌ای داده‌های مولکولی، نمونه‌های جمع‌آوری شده در چهار گروه قرار گرفتند. مواد موجود در اسانس ژنوتیپ‌های کوهبنان، باغین، شهر بابک، عنبرآباد، راور و کرمان 100% شناسایی شد. در دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای داده‌های فیتوشیمیایی، نمونه‌های مورد نظر در سه گروه طبقه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


- Aburjai, T., Hudaib, M. and Vanni, C., 2006. Composition of the essential oil from Jordanian germander (Teucrium polium L.). Journal of Essential Oil Research, 18: 132-133.

- Autore, G., Capasso, F., De Fusco, R., Fasco, M.R., Lembo, M., Mascolo, N. and Menghini, A., 1984. Antipyretic and antibacterial actions of Teucrium polium L. Pharmacological Research Communications, 16: 21-29.

- Cozzani, S., Muselli, A., Desjobert, J.M., Bernardini, A.F., Tomi, F. and Casanova, J., 2005. Chemical composition of Teucrium polium subsp. Capitatum (L.) from Crosia. Flavour and Fragrance Journal, 20(4): 436-441.

- Dalir, M., 2011. Evaluation of Genetic, Morphology and Chemical Diversity Thymus spp. Thesis for M.Sc., Payam Noor University of Tehran.

- Dehghan Kohestani, S., Baghizadeh, A., Ranjbar, G. and Babaeian Jelodar, N., 2008. Investigation of genetic diversity in Persian Cumin (Bunium persicum Boiss.) germplasm from Kerman province using RAPD molecular markers. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 24(4): 414-427.

- Echeverrigaray, S., Agostini, G. and Varagas, N., 2006. Genetic relationships between commercial cultivars and Brazilian accessions of salvia officinalis L. based on RAPD markers. Botucatu, 8: 13-17.

- Esmaili, A. and Amiri, H., 2009. Survy on antimicrobial effect and identify compounds substance Teucriuom polium. Journal of Esfahan University Pure Science, 31: 15-22.

- Ghareyazi, B., 2001. Workshop on Application of DNA Molecular Markers in Natural Resources and Agriculture. University of Guilan.

- Hadian, J., Nejad Ebrahimi, S., Mirjalili, M., Azizi, A., Ranjbar, H. and Friedt, W., 2011. Chemical and genetic diversity of Zataria multiflora Boiss. accessions growing wild in Iran. Chemistry & Biodiversity, 8(1): 176-188.

- Haji Rezai, M., Baghizadeh, A., Javadi, Gh. and Sadeghizadeh, M., 2008. Evaluation of the genetic diversity of Kerman pistachio based on RAPD molecular markers. Iranian Journal of Biology, 22(3): 462-469.

- Hassan, M.M. and Muhtadi, F.J., 1979. GC/Mass spectrometry of Teucrium polium oil. Journal of Pharmceutical Sciences, 68(16): 800-801.

- Hatri, Z., Zamani, Z., Nazeri, V. and Tabrizi, L., 2011. Evaluation genetic biodiversity Ziziphora teneuior L. of Iran by RAPD markers. Iranian Jornal of Horticultural Sciences, 43(3): 337-344.

- Jaymand, K. and Rezaei, M., 2006. Essential oils, distillation systems, test methods and oil retention indices. Medicinal Plants Publisher, Tehran, 350p.

- Kabuche, Z., Boutaghane, N., Laggoune, S., Kabuche, A., Aitkaki, Z. and Benlabed, K., 2005. Comparative antibacterial activity of five Lamiaceae essential oils from Algeria. International Journal of aromatherapy, 15(3): 129-133.

- Mirza, M., 2001. The quantitative and qualitative chemical composition of essential oil of Teucrium polium. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 10: 27-38.

- Mozaffarian, V., 1994. An Encyclopedia of Plants, Plant Classification. Tehran University Press, 750p.

- Ricci, D., Franternale, D., Giamperi, L.A., Bucchini, F., Epifano, H., Burini, G. and Curini, M., 2005. Chemical composition, antimicrobial and antioxidant activity of the essential oil of Teucrium marum (Lamiaceae). Journal of Ethnopharmacology, 98: 195-200.

- Shahriari, F. and Emamjomehe, A., 2002. Polymerase Chain Reaction PCR (Translation). Astan Quds Press, 228p.

- Tariq, M., Ageel, A.M., Alyahya, M.A., Mossa, J.S. and Alsaid, M.S., 1989. Anti-inflammatory activity of Teucrium polium. International Journal of Tissue Reactions, 11(4): 158-159.

- Welsh, J.C. and Peterson, M.M., 1991. Polymorphisms generated by arbitrarily primed PCR in the mouse application to strain identification and genetic mapping. Nucleic Acids Research, 19: 303-306.