ارزیابی مراحل مختلف رشد و تعیین ضریب گیاهی ( Kc) سیاهدانه (Nigella sativa L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران

چکیده

میزان تبخیر و تعرق و یا میزان آب مصرفی توسط گیاه اساس یک برنامه‌ریزی آبیاری را تشکیل می‌دهد. انجام آبیاری بدون آگاهی از نیاز واقعی گیاه به آب، باعث می‌شود که آب در اختیار گیاه کمتر از حد لازم و یا بیش از حد نیاز باشد، که هر دو حالت سبب زیان اقتصادی و کاهش کارایی مصرف آب می‌شود. یکی از بهترین راهکارهای ارائه شده در رابطه با بررسی نیاز آبی گیاهان، تعیین میزان ضریب گیاهی با کمک لایسیمتر می‌باشد. هدف از این مطالعه که در دانشگاه فسا واقع در 140 کیلومتری جنوب‌شرقی شیراز انجام شد، ارزیابی مراحل مختلف رشد و تعیین ضریب گیاهی گونه یک‌ساله سیاهدانه (Nigella sativa L.) می‌باشد. در این مطالعه ضریب گیاهی گونه مورد نظر در شرایط رطوبتی سهل‌الوصول با استفاده از میکرولایسیمتر وزنی با ابعاد (30×40 سانتی‌متر) و در سه تکرار تعیین شد. نتایج بدست آمده نشان داد که طول دوره هر یک از مراحل چهارگانه رشد (مرحله اولیه رشد، مرحله توسعه، مرحله میانی و مرحله پایانی) به‌ترتیب 10، 11، 41 و 23 روز می‌باشد. ضریب گیاهی سیاهدانه در هر یک از این مراحل به‌ترتیب 0.75، 1.02، 1.21 و 0.8 بود.

کلیدواژه‌ها


 - Alizadeh, A., 2004. Plant, Soil and Water Relationship. Firdausi University, Mashhad, 348p.

- Allen, R., Raes, G.L.S. and Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage, Rome, Italy, 301P.

- Al Jamal, M.S., Sammis, T.W., Mexal, J.G., Picchioni, G.A. and Zachrits, W.H., 2002. A growth irrigation scheduling model for waste water use in forest production. Agricultural Water Management, 56(1): 27-79.

- Bakhtiyari, B., Liaghat, A. and Khalili, A., 2010. Effect of measurements time scales of meteorological variables on the estimation of crop reference water requirement in Kerman region. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 4(1): 83-89.

- Hanson, B.R. and May, D.M., 2006. New crop coefficients developed for high-yield processing tomatoes. Department of Land, Air and Water Resources, UC Davis, 11(2): 95-99.

- Gaihon, N., Mostafavizadeh, N. and Salakhpor, M., 2006. Compare of different methods to evaluation of water requirement with FAO. Proceedings of the 1th Annual of Irrigation and Drainage Network Management Conference, Shahid Chamran University, Ahvaz, 12–13 May.

- Ghamarnia, H., Meri, E., Jafari Zadeh, M. and Ghobadi, M., 2010. Determination of Nigella sativa L. water requirement by lysimetric method in an arid and semi-arid climate. Journal of Irrigation Engineering and Agricultural Science, 35(4): 75-82.

- Khosroshahi, M., 2013. Estimating water requirement of Prosopis juliflora at different habitats of Persian Gulf-Aman Sea region of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2(1): 300-315.

- Rad, M.H., Assare, M.H., Meshkat, M.A. and Soltani, M., 2010. Effects of drought stress on biomass, several growth parameters and water use efficiency of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) in response to drought stress. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 19(1): 12-27.

- Soltani, A., 2006. Reconsideration of Application of Statistical Method in Agricultural research. Jahad Daneshgahi Publication, Mashhad, 23p.

- Songhao, S., 2012. Temporal downscaling of crop coefficient and crop water requirement from growing stage to sub stage scales. The Scientific World Journal, 10(5): 1-6.

- Steve, E., James, R. and Darrel, G., 1984. Improved crop coefficient for irrigation scheduling. University
of Nebraska, 401p.

- Vaziri, Z., Salamat, A.R., Entezari, M.R., Maschi, M., Heidari, N. and Dehghani, H., 2008. Crop evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements). Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (IRNCID).

- Zarei, A.R., Amiri, M.J., Zohrabi, S. and Bomeh, F., 2016. Determination of crop coefficient (Kc) in Medicago polymorpha species, using weighing micro lysimeter. Journal of Rangeland, 10(2): 204-212.

- Zarei, A.R., Jafari, M., Tavili, A., Azarnevand, H. and Zehtabian, G.R., 2014. Determination of crop coefficient (Kc) and evaluation of effect of aridity and salinity stresses in species of Atriplex lentiformis, Tamarix aphylla, Acacia victoria and Zizyphus spina- christi in order to select of suitable plant for reclamation of arid regions (Case study: Garebayegan, Fasa), PhD Thesis, Tehran university.

- Zarei, A.R., Jafari, M., Tavili, A., Azarnivand, H. and Zehtabian, G.R., 2015. Calculation of the Crop Coefficient (Kc) in Atriplex Lentiformis. Ecology, Environment and Conservation, 21(1): 25-28.

- Zehtabian, G.R. and Farshi, A.A., 1999. An estimat of water requirement of green areas plants in arid zones (case study: Kashan). Iranian Journal of Natural Resources, 52(2): 62-75.